بازدید کانون سهامداران حقیقی از شرکت پتروشیمی اراک

اعضاي كانون
سهامداران حقيقي از شركت پتروشيمي اراك بازديد مي‌كنند.

اعضاي كانون در
راستاي بازديد از شركتهاي بورس و آشنايي بيشتر سهامداران حقيقي با فعاليت اين
شركتها روز پنج‌شنبه 17 شهريور 84 از شركت پتروشيمي اراك در شهر اراك بازديد
مي‌كنند.
پيش از اين كانون سهامداران حقيقي بازديدهايي از كارخانه هاي صدرا و معادن روي را
براي سهامدارن حقيقي بورس ترتيب داده بود و از اين طريق سهامداران از نزديك با
فعاليتهاي توليدي و بازرگاني شركتها آشنا شدند.