بازده کل سرمایه گذاری سهام در سال ۸۳ بیش از ۸۷ درصد کاهش داشت


بر اساس گزارش هيات مديره بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۸۳ بازده كل
سرمايه‌گذاري بر روي سهام با رقمي معادل ۶/۱۳ درصد نسبت به رقم مشابه سال قبل كه
بيش از ۱۰۰ درصد بود كاهش چشمگيري نشان مي‌دهد.


به گزارش خبرگزاري فارس، در گزارش هيات مديره بورس اوراق بهادار به
مجمع عمومي آمده است: سهام و حق تقدم داد و ستد شده در سال ۱۳۸۳ از نظر ارزش و
تعداد به ترتيب ۵۶ و ۸۱ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است.
بر همين اساس نسبت فعاليت بورس يعني ارزش سهام و حق تقدم داد و ستد شده به ارزش
بازار با ۶/۲۸ درصد رشد از رقم ۲۱ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۲۷درصد در پايان سال ۱۳۸۳
رسيد كه بالاترين رقم به دست آمده در تاريخ بورس مي‌باشد.
روند واگذاري سهام متعلق به دولت از طريق بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۳ نيز
ادامه يافت، اما به دليل عدم تقاضاي كافي براي اين گزارش مي‌افزايد: سهام عرضه شده
به دليل مشكلات پيش گفته، واگذاري دولت روندي نزولي داشت در اين سال تعداد ۶۸۲
ميليون سهم به ارزش شش هزار و ۷۹۴ ميليارد ريال سهام دولتي از طريق بورس عرضه شد كه
در مقايسه با سال پيش از نظر تعداد ۱۹/۱۰ درصد و از نظر ارزش ۵۴/۲۴ درصد كاهش يافت.

بر همين اساس، شاخص قيمت و بازده نقدي به عنوان نماگر بازده كل سرمايه‌گذاري بر روي
سهام، با رشد ۶۲/۱۳ درصدي از ۲۷ هزار و ۷۴ واحد در سال ۱۳۸۲ به ۳۰ هزار و ۷۶۲ واحد
در پايان سال ۱۳۸۳ افزايش يافت.
بيشترين ميزان افزايش شاخص قيمت و بازده نقدي در تيرماه بود كه با ۵/۱۱ درصد افزايش
نسبت به ماه پيش از آن به ۷۶/۳۲۳۹۸ واحد رسيده است.
بر اساس همين گزارش، شاخص قيمت كل تا اواخر نيمه اول مرداد ماه سال ۱۳۸۳ از روند
افزايشي برخوردار بود، ولي در اين دوره با رشدي معادل ۳/۲۱ درصد به ۱۳ هزار و ۸۸۲
واحد رسيد كه بالاترين رقم اين شاخص در طي سالهاي فعاليت بورس بود. اما از آن پس
شاخص قيمت نتوانست به روند مثبت خود ادامه دهد و در نخستين كاهش به ۱۲ هزار و ۷۶۵
واحد رسيد كه نشان دهنده نزول ۸ درصدي در يك دوره تقريبا ۲۰ روزه بوده است.
عامل اصلي اين روند نزولي، شدت گرفتن منازعات مربوط به برنامه‌هاي هسته‌اي ايران و
تهديد‌هاي امريكا در مورد ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت بود.