بازار نفت تا سال 2010 با 5/7 میلیون بشکه تقاضای اضافی مواجه خواهد شد

مدير گروه پژوهشي
تحقيقات اوپك موسسه مطالعات بين المللي انرژي گفت: تقاضاي اضافي نفت تا سال 2010
ميلادي 5/7 ميليون بشكه برآورده شده است.

محمد علي خطيبي
طباطبائي در گفت و گو با خبرگزاري فارس، سهم تامين كشورهاي غير اوپك را از اين
ميزان 5/2 بشكه ذكر كرد و افزود: پيش‌بينيها نشان مي‌دهد كه در طول مدت پنج سال،
2/1 ميليون بشكه در سال افت توليد نفت در جهان ايجاد خواهد شد كه به حدود شش ميليون
بشكه مي‌رسد.
وي اظهار داشت: طبق محاسبات يكي موسسه امريكايي، متوسط افزايش تقاضاي ساليانه جهاني
نفت به 5/1 ميليون بشكه مي‌رسد.
خطيبي تصريح كرد: با احتساب 5/7 ميليون بشكه تقاضاي اضافي و شش ميليون بشكه افت
توليد، در مجموع 5/13 ميليون بشكه ظرفيت سازي شود كه با كسر سهم توانايي كشورهاي
غير اوپك، تامين بخش گسترده‌اي از اين ميزان بر عهده اوپك گذاشته شده است.
خطيبي گفت: تنها عربستان در حوزه اوپك از توليد سه ميليون بشكه طي اين سالها خبر
داده است كه نيمي از آن صرف افت توليد و تنها 5/1 ميليون بشكه از آن وارد بازار
خواهد شد؛ در حالي كه ساير كشورهاي عضو اوپك نيز از ظرفيت چنداني در تامين تقاضاي
جهاني نفت برخوردار نيستند.
وي ياد آور شد: در حال حاضر، قيمتهاي 65 دلاري خريد و فروش نفت در ماه آينده در
بازارهاي بورس به نوعي تثبيت شده و انتظار فرا رسيدن دوره 65 دلاري قيمت فيزيكي نفت
به سر آمده است.
مدير گروه تحقيقات اوپك افزود: قيمتهاي گاز در ماه اوت پنج دلار بوده بطوريكه
محموله‌هاي گاز به دليل نگرانيهاي عمده در تامين تقاضاي نفت خام در زمستان و سال
آينده، براي تحويل در ماه ژانويه و فوريه 2006 بين 12 تا 15 دلار اعلام قيمت شده
است.
خطيبي گفت: انتظارات افزايش قيمت در زمستان باعث رشد قيمتهاي جاري نفت شده است.
وي دليل عمده افزايش قيمتها را ناشي از عكس العمل‌ بازار به حوادث غير مترقبه شديد
دانست و افزود: اين نگرانيها قبلا به دليل وجود اطمينان در بازار قابل لمس نبود اما
اكنون نوسانات ناشي از اين نگرانيها از چند سنت به چند دلار رسيده است.