بازارگردانی سهام صدرا آغاز شد

دربازارگردانی سهام ”شرکت‌ صنعتی دریایی ایران (صدرا)“ کارگزار بازارگردان کارگزاری بانک ملی ایران اعلام شده است. .
بر این اساس هر کارگزار می‌تواند در هر روز حداکثر تا دو lot شامل 40 هزار سهم برای هر مشتری خود به بازارگردان بفروشد و یا از وی خریداری کند. در عین حال خرید از کارگزار بازارگردان به صورت “ددد” (خرید بدون نام) مجاز نمی‌باشد. .
همچنین کارمزد فروش به بازارگردان و خرید از بازارگردان برابر 50 درصد نرخ‌های معمول است، بازارگردان هیچ نوع کارمزد خرید یا فروش دریافت نمی‌کند و از پرداخت عوارض ”گسترش بورس“ معاف است .
در صورتی‌که کارگزار بیش از تعداد تعیین‌شده در بند 3 سهام به بازارگردان بفروشد و یا از وی بخرد، در پایان روز ملزم است آن معامله را خرید یا فروش کارگزاری خود تلقی کرده و نسبت به تسویه حساب اقدام کند ..
از طریق بازار گردانی سهام انتظار می‌رود که از این پس هیچ صفی برای فروش سهام صدرا ایجاد نشود و در حقیقت سهام موجود در بورس به نقدینگی نزدیک شود . (خبرگزاری فارس 15/12/83 )