بازارهای سهام -نشریه اکونومیست ، چاپ لندن۳ سپتامبر ۲۰۰۵

 

 

جدول بازارهای سهام به
نقل از نشريه اکونوميست ( چاپ لندن ،
۳ سپتامبر ۲۰۰۵).

بازارهای سهام

                                                                                                          
شاخص قیمت سهام

کشور
۳۱ اوت۲۰۰۵

۲۰۰۵

 


درصد تغییر

درصد تغییر از ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴

حداکثر 

حداقل 
هفته
گذشته
از
رکورد

به پول ملی

به دلار

 
استرالیا۵/۴.۴۱۳۷/۴.۴۶۲۵/۳.۹۰۵۱/۰-۱/۱-۹/۸+۳/۴+
اتریش(
ATX)
۲/۳.۲۸۵۲/۳.۲۸۵۰/۲.۴۱۵۸/۲+nil۱/۳۵+۳/۲۲+
بلژیک(
Bel20)
۰/۳.۲۲۴۸/۳.۳۱۴۸/۲.۹۵۸۳/۰-۴/۱۲-۹/۹+۵/۰-
بریتانیا(
FSTE100)
۹/۵.۲۹۶۵/۵.۳۷۷۶/۴.۷۸۳۴/۰+۶/۲۳-۰/۱۰+۱/۳+
کانادا
( Toronto Composite)
۹/۱۰.۶۶۸۹/۱۰.۶۹۹۲/۹.۰۰۶۵/۱+۳/۶-۴/۱۵+۶/۱۴+
دانمارک(KBX
)
۸/۳۳۰۵/۳۳۷۸/۲۵۷nil۰/۲-۳/۲۸+۵/۱۸+
فرانسه
( SBF250)
۵/۳.۰۶۸۱/۳.۱۴۶۶/۲.۶۳۳۳/۰-۱/۳۰-۵/۱۶+۴/۵+
          
  (CAC40 )
۴/۴.۳۹۹۱/۴.۵۲۷۱/۳.۸۱۶۶/۰-۴/۳۶-۱/۱۵+۲/۴+
آلمان(DAX
)
۷/۴.۸۲۹۶/۴.۹۹۰۱/۴.۱۷۸۸/۱-۱/۴۰-۵/۱۳+۷/۲+
ایتالیا(
S&P/MIB)
۰/۳۳.۵۲۰۰/۳۴.۰۲۷۰/۳۰.۶۴۵۴/۰-۱/۳۳-۵/۸+۹/۱-
ژاپن(
Nikkei225)
۶/۱۲.۴۱۲۳/۱۲.۵۰۲۴/۱۰.۸۲۵۷/۰-۱/۶۸-۰/۸+۳/۰-
    
  (Topix )
۳/۱.۲۷۱۶/۱.۲۷۵۲/۱.۱۰۹۳/۰-۹/۵۵-۶/۱۰+۰/۲+
هلند(AEX
)
۶/۳۸۹۶/۴۰۱۰/۳۴۷۱/۰-۵/۴۴-۹/۱۱+۳/۱+
اسپانیا(
Madrid SE)
۵/۱.۰۸۰۷/۱.۱۰۳۹/۹۵۰۶/۰-۷/۵-۷/۱۲+۹/۱+
سوئد(Affarsvarlden
Gen )
۸/۲۵۶۶/۲۶۳۹/۲۱۸۲/۰-۹/۳۵-۱/۱۶+۶/۱+
سوییس(
Swiss Maeket)
۲/۶.۵۱۷۲/۶.۶۸۹۶/۵.۶۶۹۳/۰-۵/۲۲-۵/۱۴+۴/۳+
آمریکا(DJIA
)
۶/۱۰.۴۸۱۶/۱۰.۹۴۰۴/۱۰.۰۱۲۴/۰+۶/۱۰-۸/۲-۸/۲-
       
(S&P500 )
۳/۱.۲۲۰۰/۱.۲۴۵۵/۱.۱۳۷۹/۰+۱/۲۰-۷/۰+۷/۰+
       
(NASDAQ Comp )
۱/۲.۱۵۲۲/۲.۲۱۸۲/۱.۹۰۴۱/۱+۴/۵۷-۱/۱-۱/۱-
اروپا(FSTEurofirst300
)
۲/۱.۱۷۷۹/۱.۱۹۹۶/۱.۰۳۸۳/۰-۰/۳۱-۰/۱۳+۲/۲+
منطقه یورو(FSTE Euro
۱۰۰ )
۹/۹۹۷۷/۱.۰۲۶۴/۸۹۴۸/۰-۶/۳۵-۸/۱۰+۲/۰+
کل
دنیا*(
MSCI)
۸/۱.۱۹۴۰/۱.۲۱۲۰/۱.۱۱۵۵/۰+۵/۱۷-۲/۲+۲/۲+

* شاخص مورگان استانلی شامل کشورهای فوق و ۸ کشور دیگر (به
دلار)