بازارهای سهام به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن ،۲۴ الی۳۰ سپتامبر ۲۰۰۵


جدول بازارهای سهام به نقل از نشريه اکونوميست ( چاپ لندن ، ۲۴ الی
۳۰ سپتامبر ۲۰۰۵).

بازارهای سهام

                                                                                                          
شاخص قیمت سهام

کشور
۲۱ سپتامبر

۲۰۰۵

 


درصد تغییر

درصد تغییر از ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴

حداکثر 

حداقل 
هفته
گذشته
از
رکورد

به پول ملی

به دلار

 
استرالیا۸/۴.۵۰۱۲/۴.۵۲۷۵/۳.۹۰۵۶/۰+۶/۰-۱/۱۱+۴/۹+
اتریش(
ATX)
۵/۳.۳۹۹۳/۳.۴۳۰۰/۲.۴۱۵۲/۰-۹/۰-۸/۳۹+۸/۲۵+
بلژیک(
Bel20)
۶/۳.۲۸۴۸/۳.۳۱۴۸/۲.۹۵۸۶/۰+۸/۱۰-۰/۱۲+۷/۰+
بریتانیا(
FSTE100)
۷/۵.۳۶۹۷/۵.۴۲۹۶/۴.۷۸۳۴/۰+۵/۲۲-۵/۱۱+۳/۵+
کانادا
( Toronto Composite)
۶/۱۰.۹۶۱۷/۱۱.۰۲۴۲/۹.۰۰۶۳/۰+۸/۳-۵/۱۸+۷/۲۱+
دانمارک(KBX
)
۹/۳۳۹۹/۳۴۱۸/۲۵۷۸/۰+۶/۰-۸/۳۱+۳/۱۸+
فرانسه
( SBF250)
۸/۳.۱۲۷۸/۳.۱۶۷۶/۲.۶۳۳۲/۰+۸/۲۸-۷/۱۸+۸/۶+
          
  (CAC40 )
۱/۴.۴۶۸۸/۴.۵۳۱۱/۳.۸۱۶۱/۰-۵/۳۵-۹/۱۶+۲/۵+
آلمان(DAX
)
۲/۴.۸۷۵۹/۵.۰۰۵۱/۴.۱۷۸۷/۰-۶/۳۹-۵/۱۴+۰/۳+
ایتالیا(
S&P/MIB)
۰/۳۴.۴۱۹۰/۳۴.۵۵۵۰/۳۰.۶۴۵۳/۰+۳/۳۱-۴/۱۱+۲/۰+
ژاپن(
Nikkei225)
۶/۱۳.۱۹۶۶/۱۳.۱۹۶۴/۱۰.۸۲۵۸/۲+۱/۶۶-۹/۱۴+۸/۵+
    
  (Topix )
۷/۱.۳۵۷۷/۱.۳۵۷۲/۱.۱۰۹۵/۳+۹/۵۲-۱/۱۸+۸/۸+
هلند(AEX
)
۵/۳۹۶۶/۴۰۱۰/۳۴۷۷/۰+۵/۴۳-۹/۱۳+۵/۲+
اسپانیا(
Madrid SE)
۰/۱.۱۳۵۹/۱.۱۴۲۹/۹۵۰۷/۰+۰/۱-۳/۱۸+۵/۶+
سوئد(Affarsvarlden
Gen )
۴/۲۶۲۷/۲۶۴۹/۲۱۸۸/۰-۴/۳۴-۶/۱۸+۱/۳+
سوییس(
Swiss Maeket)
۰/۶.۷۶۱۷/۶.۸۳۵۶/۵.۶۶۹۴/۰+۶/۱۹-۸/۱۸+۳/۶+
آمریکا(DJIA
)
۱/۱۰.۳۸۶۶/۱۰.۹۴۰۴/۱۰.۰۱۲۵/۱-۴/۱۱-۷/۳-۷/۳-
       
(S&P500 )
۰/۱.۲۱۱۰/۱.۲۴۵۵/۱.۱۳۷۳/۱-۷/۲۰-۱/۰-۱/۰-
       
(NASDAQ Comp )
۳/۲.۱۰۸۲/۲.۲۱۸۲/۱.۹۰۴۹/۱-۲/۵۸-۱/۳-۱/۳-
اروپا(FSTEurofirst300
)
۴/۱.۲۰۵۱/۱.۲۱۸۶/۱.۰۳۸nil۳/۲۹-۷/۱۵+۱/۴+
منطقه یورو(FSTE Euro
۱۰۰ )
۰/۱.۰۱۷۳/۱.۰۳۰۴/۸۹۴۲/۰-۴/۳۴-۹/۱۲+۵/۱+
کل
دنیا*(
MSCI)
۰/۱.۲۱۱۶/۱.۲۲۵۰/۱.۱۱۵۴/۰-۴/۱۶-۶/۳+۶/۳+

* شاخص مورگان استانلی شامل کشورهای فوق و ۸ کشور دیگر (به
دلار)