بازارهای سهام به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن۸ الی ۱۴ اکتبر ۲۰۰۵


جدول بازارهای سهام به نقل از نشريه اکونوميست ( چاپ لندن ،
۸ الی ۱۴ اکتبر  2005).

بازارهای سهام

                                                                                                          
شاخص قیمت سهام

کشور
۵

اکتبر

۲۰۰۵

 


درصد تغییر

درصد تغییر از ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴

حداکثر 

حداقل 
هفته
گذشته
از
رکورد

به پول ملی

به دلار

 
استرالیا۸/۴.۴۹۶۴/۴.۶۱۷۵/۳.۹۰۵۷/۱-۶/۲۹۰+۰/۷+
اتریش(
ATX)
۲/۳.۴۳۹۹/۳.۵۰۳۰/۲.۴۱۵۵/۰+۸/۱۵/۴۱+۴۴+
بلژیک(
Bel20)
۳/۳.۳۶۳۸/۳.۳۷۳۸/۲.۹۵۸۶/۰+۷/۸۷/۱۴+۹/۰+
بریتانیا(
FSTE100)
۸/۵.۴۲۷۶/۵.۵۰۱۶/۴.۷۸۳۲/۱-۷/۲۱۷۲+۴/۳+
کانادا
( Toronto Composite)
۱/۱۰.۷۴۸۲/۱۱.۰۸۱۲/۹.۰۰۶۷/۲-۶/۵۲۶+۹/۱۷+
دانمارک(KBX
)
۳/۳۳۹۹/۳۴۱۸/۲۵۷۱/۰-۸/۰-۶/۳۱+۴۵+
فرانسه
( SBF250)
۸/۳.۲۱۰۳/۳.۲۴۸۶/۲.۶۳۳nil۹۶۹/۲۱+۲/۷+
          
  (CAC40 )
۱/۴.۵۹۴۲/۴.۶۵۰۱/۳.۸۱۶۱/۰-۶۳۲/۲۰+۷/۵+
آلمان(DAX
)
۴/۵.۰۶۹۰/۵.۱۳۸۱/۴.۱۷۸۴/۰+۱۷۱۹+۸/۴+
ایتالیا(
S&P/MIB)
۰/۳۴.۱۳۶۰/۳۴.۸۴۷۰/۳۰.۶۴۵۱/۲-۹/۳۱-۵۰+۸/۲-
ژاپن(
Nikkei225)
۹/۱۳.۶۸۹۸/۱۳.۷۳۸۴/۱۰.۸۲۵۹/۱+۸۴۲/۱۹+۲/۷+
    
  (Topix )
۷/۱.۴۰۹۱/۱.۴۲۸۲/۱.۱۰۹۶/۰+۱۱۶/۲۲+۳/۱۰+
هلند(AEX
)
۰/۴۰۵۷/۴۰۸۰/۳۴۷۷/۰+۳۲۳/۱۶+۳/۲+
اسپانیا(
Madrid SE)
۳/۱.۱۶۸۹/۱.۱۷۶۹/۹۵۰۳/۰+۰/۷۸/۲۱+۱/۷+
سوئد(Affarsvarlden
Gen )
۶/۲۷۱۷/۲۷۳۹/۲۱۸۷/۰+۱۲۸/۲۲+۹/۴+
سوییس(
Swiss Maeket)
۴/۷.۰۲۶۳/۷.۰۴۲۶/۵.۶۶۹۸/۱+۵۶۴/۲۳+۸/۴+
آمریکا(DJIA
)
۴/۱۰.۳۱۷۶/۱۰.۹۴۰۴/۱۰.۰۱۲۵/۱-۰۲۳/۴۳/۴
       
(S&P500 )
۴/۱.۱۹۶۰/۱.۲۴۵۵/۱.۱۳۷۷/۱-۷/۲۱۳/۱۳/۱
       
(NASDAQ Comp )
۰/۲.۱۰۳۲/۲.۲۱۸۲/۱.۹۰۴۶/۰-۳/۵۸-۳/۳-۳/۳-
اروپا(FSTEurofirst300
)
۵/۱.۲۲۸۰/۱.۲۴۲۶/۱.۰۳۸۱/۰-۹۷۹۷+۷/۳+
منطقه یورو(FSTE Euro
۱۰۰ )
۵/۱.۰۴۳۱/۱.۰۵۶۴/۸۹۴۲/۰-۷۲۸۵+۹/۱+
کل
دنیا*(
MSCI)
۸/۱.۲۰۰۶/۱.۲۲۵۰/۱.۱۱۵۱/۱-۱۷۷/۲+۷/۲+