ایران یکی از بالاترین نرخ های مازاد تراز تجاری به تولید ناخالص داخلی را دارد

بانک جهانی پیش بینی
کرد: نرخ مازاد تراز تجاری نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران تا پایان سال 2005 به
9 درصد برسد که این در سطح جهان نرخ بالایی است

به گزارش خبرگزاری مهر
به نقل از بانک جهانی، نسبت مازاد تراز تجاری به

تولید ناخالص داخلی
ایران در سال 2005 نسبت به سال 2004 کاهش خواهد یافت و از 10.9

درصد در سال گذشته به 9
درصد تا پایان سال جاری میلادی خواهد رسید، با این وجود

ایران کماکان یکی از
بالاترین نرخهای مازاد تراز تجاری به تولید ناخالص داخلی در

سطح جهان را خواهد داشت.

بر اساس این گزارش،
نرخ مازاد تراز تجاری به تولید ناخالص داخلی ایران از

میانگین خاورمیانه،
جهان، کشورهای صنعتی، و کشورهای در حال توسعه بالاتر خواهد

بود.

بر پایه این گزارش،
میانگین نرخ مازاد تراز تجاری به تولید ناخالص داخلی در

خاورمیانه 8 درصد و در
کشورهای در حال توسعه 1.3 درصد است و این در حالی است که

بانک جهانی پیش بینی
کرده است کشورهای صنعتی با کسری تجاری روبرو شوند و میانگین

نرخ کسری تجاری به
تولید ناخالص داخلی آنها به منفی 1.2 درصد برسد
.

این گزارش حاکی است،
اتحادیه اروپا و آمریکا در سال جاری میلادی با کسری تجاری

روبرو خواهند بود. در
مقابل، کشورهایی همچون چین، کشورهای آسیای شرقی و روسیه با

مازاد تراز تجاری روبرو
خواهند بود
.

گزارش بانک جهانی
همچنین می افزاید، میانگنی نسبت تراز تجاری به تولید ناخالص

داخلی ایران طی 15 سال
گذشته برابر با 6 درصد، و طی هشت سال گذشته نیز برابر با 6.6

درصد بوده است و این در
حالی است که در دهه 1980 (1981 تا 1990) ایران به طور متوسط

با کسری تجاری روبرو
بود و تراز تجاری نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران به منفی

0.4

درصد رسید