ایران پنجمین صادر کننده نفت خام به 25 کشور اروپایی

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از یورو استات 25 کشور عضو اتحادیه اروپا در هشت ماه نخست سال 2006 در مجموع 140 میلیارد یورو نفت خام وارد کردند.
 
این رقم با افزایش 38 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است.
براساس این گزارش ده کشور تولید کننده نفت جهان بیش از 85 درصد نفت مورد نیاز اتحادیه اروپا در هشت ماه نخست سال 2006 را تامین کردند.
 
این ده کشور به ترتیب میزان صادرات نفت خام به اتحادیه اروپا عبارتند از روسیه 43 میلیارد یورو، نروژ 24 میلیارد یورو، لیبی 13 میلیارد یورو، عربستان 12 میلیارد یورو، ایران 5/8 میلیارد یورو، قزاقستان 7/6 میلیارد یورو، الجزایر 3/6 میلیارد یورو، نیجریه 2/5 میلیارد یورو، عراق 3 میلیارد یورو و جمهوری آذربایجان 8/2 میلیارد یورو.
 
بدین ترتیب روسیه با تامین 30 درصد از نفت مورد نیاز اتحادیه اروپا در هشت ماه نخست سال جاری به عنوان نخستین صادرکننده نفت خام به این اتحادیه در مدت مذکور شناخته شده است.
 
ایران نیز با تامین شش درصد از نفت مورد نیاز اتحادیه اروپا پنجمین صادر کننده نفت خام به این اتحادیه در این مدت معرفی شده است.
 
صادرات نفت ایران به این اتحادیه در مدت مذکور با افزایش 33 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است.