ایران همچنان موتور رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا است

بانك جهاني اعلام كرد:
جمهوري اسلامي ايران همچنان به عنوان موتور محرك رشد اقتصادي خاورميانه و شمال
آفريقا مطرح است و ايران به تنهايي ۲۳ درصد رشد اقتصادي خاورميانه را محقق ساخته
است.

به گزارش خبرگزاري
فارس، بانك جهاني در تازه ترين گزارش خود از عوامل رشد اقتصادي خاورميانه و شمال
آفريقا افزود: ايران در سالهاي دهه ۱۹۹۰ ميلادي ۲۰ درصد نرخ رشد اقتصادي خاورميانه
و شمال آفريقا را به تنهايي محقق ساخته بود.
اين گزارش تصريح كرد: سهم ايران از نرخ رشد اقتصادي خاورميانه و شمال آفريقا در
سالهاي ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ ميلادي به ۲۳ درصد افزايش يافته است.
بانك جهاني رشد سرمايه گذاري بخش دولتي ايران را موجب افزايش سهم ايران در نرخ رشد
اقتصادي خاورميانه و شمال آفريقا ارزيابي كرده است.
بنابراين گزارش، نفت مهمترين عامل نرخ رشد بالاي اقتصادي خاورميانه و شمال آفريقا
در سالهاي ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ ميلادي بوده است و عربستان نيز بالاترين سهم را در نرخ رشد
اقتصادي منطقه به ميزان ۲۸ درصد دارد و ايران نيز پس از عربستان در رتبه دوم قرار
دارد.
اين گزارش افزود: در حالي كه در دهه ۱۹۹۰ ميلادي مصرف بخش خصوصي و سرمايه گذاري بخش
دولتي بيشترين سهم را در رشد اقتصادي خاورميانه داشتند، در سالهاي اخير نفت جايگزين
محركهاي قبلي شده است.