ایران هشتاد و هشتمین کشور جذاب دنیا برای سرمایه‌گذاران خارجی

سازمان كنفرانس
تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) اعلام كرد: جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در
ايران طي 15 سال گذشته به 4 ميليارد و 65 ميليون دلار رسيد و ايران از اين لحاظ
هشتاد و هشتمين كشور جذاب دنيا براي سرمايه گذاران خارجي شناخته شد.

به گزارش خبرگزاري
فارس، آنكتاد در گزارش سرمايه گذاري خارجي 2005 افزود: انباشت جذب سرمايه گذاري
خارجي در ايران از دو ميليارد و 474 ميليون دلار در سال 2000 ميلادي به 4 ميليارد و
65 ميليون دلار در سال 2004 ميلادي افزايش يافته است.
بر اساس اين گزارش، طي 15 سال گذشته بيش از 7 هزار ميليارد دلار جذب سرمايه گذاري
مستقيم خارجي در جهان صورت گرفت كه كشورهاي توسعه يافته با جذب بيش از پنج هزار
ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي بيشترين سهم را به خود اختصاص دادند.
كشورهاي توسعه يافته اروپايي نيز طي 15 سال گذشته حدود چهار هزار ميليارد دلار
سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب كردند و در اين خصوص رتبه نخست را به خود اختصاص
دادند.
آنكتاد افزود: آمريكا طي 15 سال گذشته بيش از 1100 ميليارد دلار سرمايه گذاري
مستقيم خارجي جذب كرد و بين 140 كشور در رتبه نخست جهان قرار گرفت و كشورهاي انگليس
و فرانسه هر كدام به ترتيب با جذب 570 ميليارد دلار و 450 ميليارد دلار سرمايه
گذاري مستقيم خارجي در رتبه هاي دوم و سوم قرار گرفتند.
اين گزارش تصريح كرد: كشورهاي در حال توسعه نيز طي 15 سال گذشته حدود دو هزار
ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب كردند كه كشورهاي آسيايي بيش از يك
هزار ميليارد دلار آن را به خود اختصاص دادند و هنگ كنگ و چين هر كدام به ترتيب با
جذب بيش از 400 و 200 ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جايگاه نخست آسيا
قرار گرفتند.
ايران نيز در بين كشورهاي غرب آسيا پس از كشورهاي تركيه، عربستان، سوريه، بحرين،
امارات و قطر در رتبه هفتم قرار گرفت.