ایران نهمین رشد واردات در میان کشورهای در حال توسعه را داراست

موسسه تحقيقاتي گلوبال
ادج با بيان اين كه از سال ۱۹۹۹ به بعد واردات ايران با رشدي فزاينده روبرو شده است
جمهوري اسلامي ايران را به عنوان نهمين كشور در حال توسعه از نظر افزايش واردات
معرفي كرد.

به گزارش خبرگزاري
فارس در حالي كه در سال‌هاي قبل از سال ۲۰۰۰ واردات ايران با رشد منفي مواجه بوده
است در اين سال و سال‌هاي بعد رشد واردات به ايران به بالاي ۲۰ درصد رسيده

است.
بر اساس گزارش اين موسسه رشد واردات به ايران در سال ۱۹۹۹ در حدود منفي ۱۶/۹ درصد
بوده كه اين رقم ناگهان در سال ۲۰۰۰ به ۶۱/۲۱ درصد،در سال ۲۰۰۱ به ۷۸/۲۴ ، در سال
۲۰۰۲ به ۰۶/۲۳، در سال ۲۰۰۳ به ۵/۳۵ درصد و در سال ۲۰۰۴ به ۱۵ درصد مي رسد.
بدين ترتيب متوسط رشد واردات به ايران در طي ۵ سال در حدود ۹۸/۲۳ درصد بوده است.

براساس اين گزارش جمهوري اسلامي ايران نهمين كشور در حال توسعه و دومين كشور حاشيه
خليج فارس از نظر سرعت رشد واردات در طي سال‌هاي اخير شناخته شده است.
در ميان كشور‌هاي در حال توسعه بنين، نيجريه و امارات عربي متحده داراي بيشترين رشد
افزايش واردات شناخته شده اند.
در ميان كشورهاي حاشيه خليج فارس نيز امارات در رتبه اول قرار داشته و پس از آن
جمهوري اسلامي در رتبه دوم قرار گرفته است.