ایران نهمین رشد واردات در میان کشورهای در حال توسعه را داراست

موسسه تحقيقاتي گلوبال
ادج با بيان اين كه از سال 1999 به بعد واردات ايران با رشدي فزاينده روبرو شده است
جمهوري اسلامي ايران را به عنوان نهمين كشور در حال توسعه از نظر افزايش واردات
معرفي كرد.

به گزارش خبرگزاري
فارس در حالي كه در سال‌هاي قبل از سال 2000 واردات ايران با رشد منفي مواجه بوده
است در اين سال و سال‌هاي بعد رشد واردات به ايران به بالاي 20 درصد رسيده

است.
بر اساس گزارش اين موسسه رشد واردات به ايران در سال 1999 در حدود منفي 16/9 درصد
بوده كه اين رقم ناگهان در سال 2000 به 61/21 درصد،در سال 2001 به 78/24 ، در سال
2002 به 06/23، در سال 2003 به 5/35 درصد و در سال 2004 به 15 درصد مي رسد.
بدين ترتيب متوسط رشد واردات به ايران در طي 5 سال در حدود 98/23 درصد بوده است.

براساس اين گزارش جمهوري اسلامي ايران نهمين كشور در حال توسعه و دومين كشور حاشيه
خليج فارس از نظر سرعت رشد واردات در طي سال‌هاي اخير شناخته شده است.
در ميان كشور‌هاي در حال توسعه بنين، نيجريه و امارات عربي متحده داراي بيشترين رشد
افزايش واردات شناخته شده اند.
در ميان كشورهاي حاشيه خليج فارس نيز امارات در رتبه اول قرار داشته و پس از آن
جمهوري اسلامي در رتبه دوم قرار گرفته است.