ایران ششمین تامین کننده انرژی اتحادیه اروپا

مرکز آمار اتحادیه اروپا اعلام
کرد، ایران ششمین تامین کننده انرژی وارداتی این اتحادیه طی دو سال اخیر بوده است.
به گزارش مهر به نقل از یورو استات، ایران در 9 ماهه نخست سال 2005 میلادی 7.3
میلیارد یورو انرژی به اتحادیه اروپا صادر کرد که نسبت به رقم مشابه سال قبل نزدیک
به 45 درصد رشد نشان می دهد.
بر اساس این گزارش، ایران در کل سال 2004 بیش از 7 میلیارد یورو انرژی به اتحادیه
اروپا صادر کرده بود که نسبت به رقم سال 2003 تقریبا 16.5 درصد رشد نشان داد.
این گزارش می افزاید، اتحادیه اروپا در 9 ماه نخست سال 2005 بیش از 187 میلیارد
یورو انرژی وارد کرده است که ایران 3.93 درصد آن را تامین کرده است. این رقم برای
سال 2004 نیز حدود 3.9 درصد بود.
بر این اساس، ایران در سال 2005 نیز همچون سال 2004 پس از کشورهای روسیه، نروژ،
لیبی، عربستان و الجزایر ششمین تامین کننده انرژی اتحادیه اروپا بوده است.
بر پایه همین گزارش، روسیه در 9 ماه نخست سال 2005 مجموعا 51.1 میلیارد یورو، نروژ
27.9، لیبی 12.7، عربستان 12.7، و الجزایر نیز 10.8 میلیارد یورو انرژی به اتحادیه
اروپا صادر کرده اند.
بنابر اعلام یورو استات، اعضای اوپک در 9 ماهه نخست سال 2005 مجموعا 57 میلیارد
یورو انرژی به اتحادیه اروپا صادر کرده اند که 40 درصد نسبت به مدت مشابه سال 2004
رشد نشان می دهد.