ایران سود‌آورترین کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی است

رييس كميسيون اقتصادي
مجلس گفت: به رغم تمامي تبليغات منفي عليه كشورمان، ايران سودآور‌ترين كشور براي
سرمايه گذاري‌هاي خارجي است.

 محمد شاهي عربلو
افزود: امروز تبليغات منفي عليه كشورمان به گونه‌اي طراحي شده است كه گويي به
سرمايه دار و سرمايه گذار با نگاهي ضد ارزش نگريسته مي‌شود.

 رييس كميسيون اقتصادي
مجلس هفتم با اشاره به اين كه آينده روشني براي برگشت سرمايه به ايران وجود دارد،
گفت: بيشتر كشورهاي دنيا سعي دارند تا روند سرمايه گذاري در ايران را به دور از
چارچوب‌هاي قانوني نشان دهند كه موفقيت آنها در اين زمينه تاكنون ضربات مهلكي را به
بازارهاي كشورمان وارد آورده است.

وي لزوم بازگشت
200‌ميليارد دلار سرمايه ايراني‌ها به داخل كشور را مورد تاكيد قرار داد و با اشاره
به عزم مجلس در جهت حمايت از سرمايه گذاري در كشور گفت: مجلس شوراي اسلامي با
اقداماتي از قبيل اصلاح قانون ماليات‌ها، تجميع عوارض و بررسي لايحه ماليات بر ارزش
افزوده گام‌هاي موثري را در اين مسير برداشته است.

رييس كميسيون اقتصادي
مجلس گفت: به رغم تمامي تبليغات منفي عليه كشورمان، ايران سودآور‌ترين كشور براي
سرمايه گذاري‌هاي خارجي است.

 محمد شاهي عربلو
افزود: امروز تبليغات منفي عليه كشورمان به گونه‌اي طراحي شده است كه گويي به
سرمايه دار و سرمايه گذار با نگاهي ضد ارزش نگريسته مي‌شود.

 رييس كميسيون اقتصادي
مجلس هفتم با اشاره به اين كه آينده روشني براي برگشت سرمايه به ايران وجود دارد،
گفت: بيشتر كشورهاي دنيا سعي دارند تا روند سرمايه گذاري در ايران را به دور از
چارچوب‌هاي قانوني نشان دهند كه موفقيت آنها در اين زمينه تاكنون ضربات مهلكي را به
بازارهاي كشورمان وارد آورده است.

وي لزوم بازگشت
200‌ميليارد دلار سرمايه ايراني‌ها به داخل كشور را مورد تاكيد قرار داد و با اشاره
به عزم مجلس در جهت حمايت از سرمايه گذاري در كشور گفت: مجلس شوراي اسلامي با
اقداماتي از قبيل اصلاح قانون ماليات‌ها، تجميع عوارض و بررسي لايحه ماليات بر ارزش
افزوده گام‌هاي موثري را در اين مسير برداشته است.