ایران رتبه ۹ تولید ناخالص ملی در خاورمیانه‌

 سازمان كنفرانس تجارت
و توسعه سازمان ملل اعلام كرد: سرانه توليد ناخالص داخلي كشورهاي توسعه يافته
۱۴برابر سرانه هر ايراني است.

 به گزارش دنیای
اقتصاد به نقل از آنكتاد، سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۰۴ برابر با ۲
هزار و ۷۹ دلار بوده است.

 ايران از لحاظ سرانه
توليد ناخالص داخلي در سال ۲۰۰۴ در ميان ۱۴كشور خاورميانه در رتبه نهم و در ميان
۱۴۰ كشور جهان در رتبه ۱۱۹ قرار دارد.

 بر اساس اين گزارش،
سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در برابر ميانگين جهاني آن (۵ هزار و ۷۴۷دلار) رقم
پاييني است، اما از ميانگين توليد ناخالص داخلي كشورهاي در حال توسعه (يك‌هزار و
۴۳۸‌دلار) بيشتر است. آنكتاد ميانگين سرانه توليد ناخالص داخلي كشورهاي توسعه يافته
را بيش از ۱۴ برابر سرانه ايران اعلام كرده است. ميانگين سرانه توليد ناخالص داخلي
كشورهاي توسعه يافته در سال ۲۰۰۴ برابر با ۲۹‌هزار ۷۸۴ ‌دلار اعلام شده است.

 اين گزارش مي‌افزايد:
در ميان كشورهاي خاورميانه بالاترين سرانه  توليد ناخالص داخلي به كشور قطر با
سرانه ۳۴‌هزار و ۶۸۴‌دلار تعلق دارد. پس از قطر نيز بالاترين سرانه توليد ناخالص
داخلي در خاورميانه به كشورهاي امارات با ۲۲‌هزار دلار، رژيم صهيونيستي با ۱۸‌هزار،
كويت ۱۳‌هزار، بحرين ۱۲‌هزار، عربستان ۸‌هزار، عمان ۷‌هزار، و لبنان با ۵‌هزار دلار
تعلق دارد.