ایران دوازدهمین نرخ بالای تورم را در جهان دارد

بر اساس گزارش توسعه
انساني 2005 سازمان ملل متحد، ايران با نرخ تورم 5/16 درصدي، دوازدهمين نرخ بالاي
تورم را بين 177 كشور جهان به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاري
فارس، گزارش توسعه انساني 2005 افزود: متوسط نرخ تورم در ايران طي سالهاي 1990 تا
2003 ميلادي 8/22 درصد بوده است كه اين نرخ تا سال جاري با 3/7 درصد كاهش مواجه شده
است.
بر اساس اين گزارش، آنگولا بالاترين نرخ تورم جهان را به ميزان 2/98 درصد دارد و
كشورهاي هايتي با نرخ تورم 3/39 درصدي و ميانمار با نرخ تورم 6/36 درصدي در رتبه
هاي دوم و سوم قرار دارند.
اين گزارش افزود: نرخ تورم در كشورهاي ونزوئلا 1/31 درصد، بلاروس 4/28 درصد، جمهوري
دومينيكن 4/27 درصد، غنا 7/26 درصد، تركيه 3/25 درصد، سورينام 23 درصد، اروگوئه
4/19 درصد و اتيوپي 8/17 درصد مي باشد و اين كشورها رتبه هاي چهارم تا يازدهم را به
خود اختصاص دادند.