ایران در مکان ۱۲ خاورمیانه و ۱۰۵ جهان قرار دارد

بر اساس تازه‌ترین
گزارش موسسه بیزینس مانیتور، ایران از لحاظ ریسک پذیری فضای تجاری در مکان دوازدهم
خاورمیانه و یکصد و پنجم جهان قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری
ایسنا، موسسه بیزینس مانیتور در گزارش سه ماهه اول سال ۲۰۰۶ خود، شاخص ریسک پذیری
فضای تجاری ایران را ۴/۴۳ اعلام کرد و با این شاخص کشورمان را پس از کشورهایی همچون
قطر، رژیم صهیونیستی، بحرین، مصر و ترکیه در مکان دوازدهم خاورمیانه قرار داد.

در این رده‌بندی
امارات با شاخص ریسک‌پذیری فضای تجاری ۴/۸۰ در مکان اول خارومیانه و سیزدهم جهان
قرار دارد و قطر و رژیم صهیونیستی با شاخص‌های ۱/۷۳ و ۷۲ در مکان‌های بعدی جای
گرفته‌اند.

ریسک‌پذیری فضای تجاری
کشورهای بحرین (۵/۶۸)، عمان (۴/۶۷)، کویت (۷/۶۳)، مصر (۶/۶۲)، ترکیه (۵/۶۲)،
عربستان (۷/۵۶)، اردن (۴/۵۵) و لبنان (۸/۴۴) از ایران بهتر بوده و تنها کشوری که پس
از ایران در قعر جدول به چشم می‌خورد، عراق با شاخص ریسک پذیری ۳/۴۲ است که با این
شاخص عراق در مکان یکصد و هشتم جهان و تنها سه پله پایین‌تر از ایران قرار دارد.

در این رتبه‌بندی
سوریه مورد بررسی قرار نگرفته است.

از سوی بیزینس مانیتور
میانگین شاخص ریسک پذیری فضای تجاری در منطقه خاورمیانه ۶۱ و در جهان ۳/۵۸ اعلام
شده است.