ایران به یکی از مهمترین بازارهای جذب سرمایه گذاری در جهان تبدیل شد

نشريه يوروماني اعلام
كرد: عليرغم تحريمهاي اقتصادي آمريكا عليه ايران و ايجاد تنش با اين كشور، ايران به
يكي از مهمترين بازارهاي جذب سرمايه گذاري خارجي و تامين اعتبار بانكهاي بين المللي
در جهان تبديل شده است.

به گزارش خبرگزاري
فارس، نشريه يوروماني كه يكي از مهمترين نشريات اروپايي در اعلام ريسك سرمايه گذاري
است، افزود: هر چند تنش بين ايران و آمريكا در سرمايه گذاري بانكهاي بين المللي و
صندوق هاي تامين اعتبار صادراتي جهان در ايران بي تاثير نبوده است، ولي به نظر مي
رسد كه حجم پروژه هايي را كه اين بانكها و صندوقهاي بين المللي در ايران انجام مي
دهند در حال افزايش است.
اين گزارش تصريح كرد: بانكهاي بين المللي و صندوق هاي تامين اعتبار صادراتي به طور
ماهرانه اي توانستند ريسك سرمايه گذاري و تامين اعتبار پروژه هاي ايران را مديريت
كنند.
يوروماني تصريح كرد: عليرغم اين كه جورج دبليو بوش سعي كرده است، مساله هسته اي
ايران را بزرگنمايي كند و از اين طريق مانع سرمايه گذاري شركتهاي خارجي در ايران
بشود، ولي اين سياست بوش نتوانست توانايي اين كشور را در جذب شركتهاي خارجي،
بانكهاي بين المللي و صندوق هاي تامين اعتبار صادراتي كاهش دهد.
بر اساس اين گزارش، بانكهاي اروپايي و حاميان مالي پروژه هاي بزرگ در جهان به طور
مداوم در حال افزايش سرمايه گذاري خود در پروژه هاي ايران هستند.
يوروماني افزود: صندوق هاي تامين اعتبار صادراتي اروپايي در سال ۲۰۰۴ ميلادي حضور
گسترده و فزاينده اي در ايران داشتند و صندوق هاي تامين اعتبار صادراتي آسيايي نيز
در حال افزايش حضور خود در بازار ايران هستند.
اين گزارش افزود: بخش قابل توجهي از پروژه هاي پايين دستي صنعت پتروشيمي ايران توسط
خارجيها در حال تامين مالي شدن است و بخشهاي مخابرات و نيروگاهها نيز در آينده به
اين بخش افزوده خواهد شد.