ایران بزرگترین صادرکننده محصولات کشاورزی در خاورمیانه شناخته شد

بر اساس گزارش اخیر سازمان جهانی
خواروبار و کشاورزی (فائو)، جمهوری اسلامی ایران با صادرات سالیانه ۲/۱ میلیارد
دلار محصولات کشاورزی نخستین صادر کننده محصولات کشاورزی در خاورمیانه و شمال
آفریقا شناخته شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، در گزارشی که اخیرا از سوی سازمان جهانی خواروبار و
کشاورزی (فائو) منتشر شده است، میزان صادرات محصولات کشاورزی توسط کشورهای مختلف
جهان در طی یک دوره سه ساله مورد بررسی قرار گرفته است.
در این گزارش متوسط صادرات سالیانه محصولات کشاورزی ایران ۲/۱ میلیارد دلار اعلام
شده که بدین ترتیب این کشور به عنوان نخستین صادر کننده محصولات کشاورزی در میان ۱۸
کشور خاورمیانه و شمال آفریقا شناخته شده است.
در این منطقه امارات متحده عربی با صادرات یک میلیارد دلار مصحولات کشاورزی در رتبه
دوم و مراکش با ۸۳۵ میلیون دلار در رتبه سوم قرار گرفته است.
میزان صادرات سالیانه محصولات کشاورزی توسط کشورهای بحرین، مصر، کویت، قطر،
عربستان، تونس و یمن به ترتیب ۴۰،۷۷۸،۳۹،۱۰،۴۰۴،۴۳۸ و ۸۷ میلیون دلار بوده است.
براساس این گزارش حجم کل صادرات سالیانه محصولات کشاورزی در خاورمیانه و شمال
آفریقا ۳/۱۱ میلیارد دلار بوده که تنها ۱۸ درصد از آن به شش کشور عرب واقع در حاشیه
جنوب خلیج فارس اختصاص داشته است.