ایران با جذب ۵۰۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در رتبه ۱۳۰ جهان ایستاد

بر اساس گزارش جذب
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ۲۰۰۵ آنكتاد، ايران در سال ۲۰۰۴ ميلادي با جذب ۵۰۰
ميليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بين ۱۴۰ كشور جهان رتبه ۱۳۰ را به خود
اختصاص داد و در مقايسه با سال گذشته يك پله صعود كرد.

به گزارش خبرگزاري
فارس، كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنكتاد) در گزارش جذب سرمايه‌گذاري
مستقيم خارجي ۲۰۰۵ آورده است: هر چند با تصويب قانون جديد جذب سرمايه گذاري مستقيم
خارجي در سال ۲۰۰۲ ميلادي، جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران افزايش قابل
توجه يافته است؛ ولي هنوز رقم آن پايين است و طي سه سال گذشته ( ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ ) به
طور متوسط هر ساله ۵۰۰ ميليون دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب ايران شده است.

آنكتاد افزود: اگر چه حضور سرمايه گذاران خارجي در ايران در حال افزايش است؛ ولي
سرمايه گذاري اين شركتهاي خارجي در ايران لزوما" سرمايه گذاري مستقيم خارجي محسوب
نمي شود، زيرا اكثر شركتهاي خارجي سهم ناچيزي از پروژه ها در ايران دارند.
گزارش جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ۲۰۰۵ آنكتاد با تاكيد بر اين كه نرخ رشد
اقتصادي ايران طي سالهاي گذشته به دليل افزايش قيمت نفت و اصلاحات قانوني در برنامه
سوم توسعه بالا بوده است، افزود: مهمترين هدف اصلاحات در ايران متنوع كردن ساختار
اقتصادي كشور بوده است و تلاشهايي نيز در جهت تقويت بخش خصوصي، اصلاح بخش مالي،
خصوصي سازي، آزاد سازي تجارت و بهبود فضاي تجاري صورت گرفته است.
آنكتاد تصريح كرد: جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در بخشهاي غير نفتي ايران طي
سالهاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ ميلادي افزايش يافته است و ۶۰ درصد جذب سرمايه گذاري مستقيم
خارجي غير نفتي طي اين سالها به صنايع مخابرات، برق، حمل و نقل و جهانگردي اين كشور
اختصاص يافته است.
گزارش كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد حاكي است: رقم واقعي جذب سرمايه گذاري
مستقيم خارجي در ايران از رقم مصوب از سوي سازمان جذب و حمايت از سرمايه گذاري
خارجي در اين كشور بسيار پايين تر است و اين سازمان در سال ۲۰۰۴ ميلادي بيش از ۵/۴
ميليارد دلار جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي را تصويب كرده بود.
اين گزارش تصريح كرد: قراردادهاي خارجي بيع متقابل در بخشهاي نفت و گاز ايران جذب
سرمايه گذاري مستقيم خارجي محسوب نمي شوند، زيرا در اين نوع قراردادها، شركتهاي
خارجي سهمي از پروژه ندارند و تنها در قبال مدت زمان مشخصي از فعاليت، پول دريافت
مي كنند.
آنكتاد افزود: ناامني سياسي در منطقه بر فضاي سرمايه گذاري خارجي در ايران سايه
افكنده است و تنشهاي سياسي بين المللي نيز مانع ديگري است كه مي تواند جذب سرمايه
گذاري مستقيم خارجي در ايران را در سالهاي آينده كاهش دهد.
بر اساس اين گزارش، سازمان جذب و حمايت سرمايه گذاري خارجي در ايران در سال ۲۰۰۳
ميلادي بيش از ۴۰ پروژه سرمايه گذاري مستقيم خارجي به ارزش ۵/۱ ميليارد دلار تصويب
كرده بود كه اين ارقام در سال ۲۰۰۴ ميلادي به ۲۳ پروژه به ارزش ۷/۴ ميليارد دلار
رسيد.
اين در حالي است كه بر اساس گزارش آنكتاد، جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران
از ۵۴۸ ميليون دلار در سال ۲۰۰۲ و ۴۸۲ ميليون دلار در سال ۲۰۰۳ به ۵۰۰ ميليون دلار
در سال ۲۰۰۴ رسيده است و انباشت جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران تا پايان
سال ۲۰۰۴ ميلادي از مرز چهار ميليارد دلار گذشت.
اين گزارش افزود: ايران كه از لحاظ شاخص عملكرد جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در
سال ۲۰۰۰ ميلادي رتبه ۱۳۳ را بين ۱۴۰ كشور جهان داشته بود، در سالهاي ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲
به رتبه ۱۳۲، در سال ۲۰۰۳ به رتبه ۱۳۱ و در سال ۲۰۰۴ ميلادي به رتبه ۱۳۰ صعود كرده
است. اين در حالي است كه بر اساس گزارش آنكتاد، ايران به لحاظ زمينه هاي جذب سرمايه
گذاري خارجي، قابليت كسب رتبه ۵۷ را در جهان دارد.
گزارش جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ۲۰۰۵ آنكتاد حاكي است: در سال ۲۰۰۴ ميلادي،
۶۴۸ ميليارد و ۱۴۶ ميليون دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان جذب شده است كه
۳۸۰ ميليارد دلار آن سهم كشورهاي توسعه يافته و مابقي متعلق به كشورهاي در حال
توسعه بوده است.
بنابراين گزارش، اروپا در سال گذشته به تنهايي ۲۲۳ ميليارد دلار و اتحاديه اروپا
۲۱۶ ميليارد دلار از جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي را به خود اختصاص داده بود و در
بين كشورهاي در حال توسعه نيز قاره آسيا با جذب ۱۴۷ ميليارد دلار سرمايه گذاري
مستقيم خارجي در صدر قرار گرفت.
اين گزارش تصريح كرد: در بين ۱۴۰ كشور جهان، از لحاظ شاخص عملكرد جذب سرمايه گذاري
مستقيم خارجي، جهموري آذربايجان در سال گذشته رتبه نخست را به خود اختصاص داد و
كشورهاي لوكزامبورگ و برونئي در رتبه هاي دوم و سوم قرار گرفتند.
كشورهاي كويت، دانمارك و سورينام نيز پايين ترين شاخص عملكرد جذب سرمايه گذاري
مستقيم خارجي را به خود اختصاص دادند.
بر اساس گزارش كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنكتاد)، جذب سرمايه گذاري
مستقيم خارجي در برخي كشورهاي جهان در سال ۲۰۰۴ ميلادي به شرح زير است:
اتريش ۸/۴ ميليارد دلار، چك ۴/۴ ميليارد دلار، فرانسه ۳/۲۴ ميليارد دلار، ايتاليا
۸/۱۶ ميليارد دلار، لوكزامبورگ ۵۷ ميليارد دلار، انگليس ۷۸ ميليارد دلار، اسپانيا
۱۸ ميليارد دلار، آمريكا ۹۵ ميليارد دلار، استرليا ۴۲ ميليارد دلار، ژاپن ۸/۷
ميليارد دلار،مصر ۲/۱ ميليارد دلار، برزيل ۱۸ ميليارد دلار، ونزوئلا ۵/۱ ميليارد
دلار، بحرين ۸۶۵ ميليون دلار، عراق ۳۰۰ ميليون دلار، اردن ۶۲۰ ميليون دلار، لبنان
۲۸۸ ميليون دلار، قطر ۶۷۹ ميليون دلار، عربستان ۸/۱ ميليارد دلار، سوريه ۲/۱
ميليارد دلار، تركيه ۷/۲ ميليارد دلار، امارات ۸۴۰ ميليون دلار، چين ۶۰ ميليارد
دلار، هنگ كنگ ۳۴ ميليارد دلار، كره جنوبي ۶/۷ ميليارد دلار، هند ۳/۵ ميليارد دلار،
پاكستان ۹۵۲ ميليون دلار، اندونزي ۱ ميليارد دلار، مالزي ۶/۴ ميليارد دلار، سنگاپور
۱۶ ميليارد دلار و روسيه ۶/۱۱ ميليارد دلار.