ایران از نظر فقر انسانی بین۱۰۳کشور در حال توسعه در رتبه ۳۶ قرار گرفت

براساس گزارش توسعه
انساني سازمان ملل ، ايران از نظر فقر انساني در ميان ۱۰۳ كشور در حال توسعه جهان
در رتبه ۳۶ قرار دارد.

به گزارش خبرگزاري
فارس، در گزارش توسعه انساني سازمان‌ ملل ميزان فقر انساني در جمهوري اسلامي ايران
۴/۱۶ درصد اعلام شده كه بدين ترتيب ايران در ميان ۱۰۳ كشور در حال توسعه در رتبه ۳۶
قرار دارد.
براساس اين گزارش بيش از ۲ درصد ايراني‌ها درآمدي كمتر از يك دلار در روز و ۲/۷
درصد درآمدي كمتر از دو دلار دارند.
همچنين ۲۳ درصد از افراد بالاي پانزده‌سال در ايران بي‌سواد بوده، ۷ درصد از جمعيت
ايران به منابع آبي سالم دسترسي نداشته، و ۱۱ درصد از كودكان زير پنج ‌سال وزني
كمتر از حد طبيعي دارند.
همچنين در اين گزارش اميد به زندگي افراد تا سن ۴۰ سال، ۸/۹۲ درصد اعلام شده است.

در اين گزارش سه كشور اروگوئه، شيلي و كاستاريكا به عنوان سه كشور در حال توسعه
دنيا كه داراي كمترين ميزان فقر انساني مي‌باشند معرفي شده‌اند.
كشورهاي مالي، بوركينافاسو و نيجر نيز در مراتب انتهايي قرار دارند.