ایران از نظر آزادی اقتصادی هشتادم شد

موسسه تحقیقاتی فریزر در گزارش آزادی اقتصادی سال 2006 اعلام کرد: ایران از نظر
آزادی اقتصادی در میان 124 کشور جهان به عنوان هشتادمین کشور شناخته شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از موسسه تحقیقاتی فریزر، ایران از نظر آزادی
اقتصادی در آخرین سال تحقیق نمره‌ای مشابه سال قبل از آن به دست آورده است.

نمره ایران از نظر آزادی اقتصادی در سال 2004، 1/6 اعلام شده است. ایران از نظر
آزادی اقتصادی در سال 2003 نیز نمره 1/6 را به دست آورده بود.

بدین ترتیب آزادی اقتصادی در سال 2004 در ایران بدون تغییر نسبت به سال قبل از آن
باقی مانده است.

به همین ترتیب جایگاه ایران از نظر آزادی اقتصادی در جهان بدون تغییر باقی مانده
است. ایران از این نظر در جایگاه هشتادم جهان قرار گرفته است.

شاخص آزادی اقتصادی ارقامی از 0 تا 10 را در بر می‌گیرد که هرچه این رقم بیشتر باشد
دلالت بر آزادی اقتصادی کمتر دارد.

مولفه‌هایی که برای تعیین آزادی اقتصادی در هر کشور مدنظر قرار می‌گیرند عبارتند از
اندازه دولت، حقوق مالکیت، دسترسی به منابع مالی، آزادی معامله با خارجی‌ها و
مقررات مربوط به دریافت اعتبارات و مقررات کار و تجارت.

بر اساس این گزارش هنک کنگ به عنوان آزا‌دترین اقتصاد جهان شناخته شده و پس از آن
سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس و آمریکا به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم جای
گرفته‌اند.

در گزارش فریزر 124 کشور مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.