ایران از لحاظ درصد تغییر ریسک‌پذیری در مکان دوم خاورمیانه قرار دارد

موسسه یورومانی در
گزارش خود با عنوان "چگونه جهان خطرناکتر می‌شود" به محاسبه درصد تغییرات امتیازات
ریسک‌پذیری کشورهای جهان از سال ۱۹۹۳ تا کنون پرداخته است و ایران را از لحاظ درصد
تغییر ریسک‌پذیری در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ در مکان دوم خاورمیانه قرار داده
است.

به گزارش خبرنگار
اقتصادی ایسنا، در این گزارش که نشان دهنده پیشرفت ریسک‌پذیری کشورهای جهان در سه
دوره زمانی ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵، ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ است ایران با تغییر ۷۸/۵
درصدی در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵، پس از قطر با تغییر ۵۴/۱۲ درصدی در مکان دوم
خاورمیانه واقع شده است.

این گزارش حاکی از
این امر است که درصد تغییر ریسک‌پذیری ایران در دوره زمانی ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ ، ۹۷/۲۵-
درصد و در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ ، ۱۳/۱۲- درصد بوده است.

تغییرات ریسک‌پذیری
ایران در مجموع در سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۵ ، ۰۸/۳۲- درصد بود که با این تغییر ایران
در مکان ششم خاورمیانه قرار گرفته است.

یورومانی با مقایسه
درصد تغییرات ریسک‌های کشورهای مختلف در مناطق جغرافیایی مختلف اعلام کرد که نتایج
به دست آمده نشان دهنده مرحله جدید در ریسک و فایننس جهانی است . افزایش بهای نفت و
بدهی‌های عمومی از عمده‌ترین عوامل تاثیرگذار در ریسک کوتاه مدت و میان مدت شناخته
شده است. سرو سامان دادن به بدهی‌های عمومی در بازارهای نو ظهور تاثیر به سزایی در
پیشرفت این کشورها طی دهه آینده خواهد داشت و در منطقه آمریکای لاتین اصلاحات
مالیاتی نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

از دیگر فاکتورهای
خطر از دیدگاه یورومانی می‌توان به نبود توازن تجاری در کشورهای توسعه یافته اشاره
کرد.

نتایج تنوع اقتصادی
و اصلاحات مالی به شدت پیشرفت کشورهای در حال توسعه را متاثر خواهد کرد و نقش
عمده‌ای در استراتژی‌های کاهش فقر در این کشورها خواهد داشت.