ایران از لحاظ درصد تغییر ریسک‌پذیری در مکان دوم خاورمیانه قرار دارد

موسسه یورومانی در
گزارش خود با عنوان "چگونه جهان خطرناکتر می‌شود" به محاسبه درصد تغییرات امتیازات
ریسک‌پذیری کشورهای جهان از سال 1993 تا کنون پرداخته است و ایران را از لحاظ درصد
تغییر ریسک‌پذیری در فاصله سال‌های 2001 تا 2005 در مکان دوم خاورمیانه قرار داده
است.

به گزارش خبرنگار
اقتصادی ایسنا، در این گزارش که نشان دهنده پیشرفت ریسک‌پذیری کشورهای جهان در سه
دوره زمانی 1993 تا 1995، 1996 تا 2000 و 2001 تا 2005 است ایران با تغییر 78/5
درصدی در سال‌های 2001 تا 2005، پس از قطر با تغییر 54/12 درصدی در مکان دوم
خاورمیانه واقع شده است.

این گزارش حاکی از
این امر است که درصد تغییر ریسک‌پذیری ایران در دوره زمانی 1993 تا 1995 ، 97/25-
درصد و در فاصله سال‌های 1995 تا 2000 ، 13/12- درصد بوده است.

تغییرات ریسک‌پذیری
ایران در مجموع در سال‌های 1993 تا 2005 ، 08/32- درصد بود که با این تغییر ایران
در مکان ششم خاورمیانه قرار گرفته است.

یورومانی با مقایسه
درصد تغییرات ریسک‌های کشورهای مختلف در مناطق جغرافیایی مختلف اعلام کرد که نتایج
به دست آمده نشان دهنده مرحله جدید در ریسک و فایننس جهانی است . افزایش بهای نفت و
بدهی‌های عمومی از عمده‌ترین عوامل تاثیرگذار در ریسک کوتاه مدت و میان مدت شناخته
شده است. سرو سامان دادن به بدهی‌های عمومی در بازارهای نو ظهور تاثیر به سزایی در
پیشرفت این کشورها طی دهه آینده خواهد داشت و در منطقه آمریکای لاتین اصلاحات
مالیاتی نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

از دیگر فاکتورهای
خطر از دیدگاه یورومانی می‌توان به نبود توازن تجاری در کشورهای توسعه یافته اشاره
کرد.

نتایج تنوع اقتصادی
و اصلاحات مالی به شدت پیشرفت کشورهای در حال توسعه را متاثر خواهد کرد و نقش
عمده‌ای در استراتژی‌های کاهش فقر در این کشورها خواهد داشت.