ایتالیا و آمریکا فقیر ترین کشورهای توسعه یافته جهان

سازمان ملل متحد در
گزارش توسعه انساني ۲۰۰۵ ، ايتاليا و آمريكا را فقير ترين كشورهاي توسعه يافته عضو
سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي (او.اي.سي.دي) اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري
فارس، گزارش توسعه انساني ۲۰۰۵ حاكي است: ۹/۲۹ درصد مردم ايتاليا زير خط فقر زندگي
مي كنند و اين كشور بين ۱۸ كشور توسعه يافته عضو سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي
(او.اي.سي.دي) فقير ترين به شمار مي رود.
بنابراين گزارش، ۴/۱۵ درصد مردم آمريكا نيز نيز خط فقر زندگي مي كنند و اين كشور
نيز پس از ايتاليا به عنوان دومين كشور فقير بين كشورهاي صنعتي شناخته شد.
بر اساس اين گزارش، ۶/۱۳ درصد مردم آمريكا روزانه كمتر از ۱۱ دلار در روز درآمد
دارند و ۱۷ درصد مردم اين كشور نيز روزانه كمتر از نصف درآمد متوسط در آمريكا درآمد
كسب مي كنند.
گزارش توسعه انساني ۲۰۰۵ افزود: ايرلند، انگليس و استراليا در رتبه هاي سوم تا پنجم
فقر بين كشورهاي توسعه يافته قرار گرفتند.
اين گزارش افزود: سوئد كمترين فقير را بين كشورهاي توسعه يافته عضو سازمان توسعه و
همكاريهاي اقتصادي (او.اي.سي.دي) دارد و نروژ و هلند نيز در رتبه هاي دوم و سوم
كمترين فقير جاي گرفته اند.