اهداف توسعه هزاره در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی نهادینه می شود

هیئت وزیران بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده
4 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در مورد اهداف توسعه
هزاره اتخاذ تصمیم کرد.

به گزارش خبرگزاری "مهر" به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،
هیئت وزیران این سازمان را مجاز دانست به منظور نهادینه کردن اهداف توسعه هزاره در
نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور تا سقف 418 هزار و 500 دلار از کمک های بلاعوض
دفتر برنامه عمران ملل متحد در ایران استفاده کند.

به موجب این گزارش، استفاده از تسهیلات مالی مذکور بر اساس توافق های صورت گرفته در
چارچوب موافقتنامه مبادله شده و منوط به تایید گزارش نهایی اجرای طرح توسط کمیسیون
های داخلی هیئت وزیران انجام خواهد شد.