انتقال شرکت مدیریت سرمایه مدار به بانک ملی

شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار از جمع زیرمجموعه‌های گروه توسعه ملی خارج و به بانک ملی منتقل شد.
به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، با توجه به اقدام بانک ملی ایران و طرح شکایت در کمیته سازش کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران مبنی بر مطالبه مطالبات سود سهام آن بانک از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، بر اساس رای صادره کمیته سازش توافق گردید ۱۰۰ درصد سهام تحت مالکیت شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار از بابت تتمه بدهی سود سهام سال ۱۳۹۸ و بخشی از سود سهام سال ۱۳۹۹ به بانک ملی ایران منتقل گردد.
با توجه به بهای تمام شده سهام شرکت مذکور در دفاتر شرکت به مبلغ ۲.۳۰۴.۰۰۲ میلیون ریال و همچنین جمع مبلغ معامله ۱۴.۴۵۶.۱۹۴ میلیون ریال، سود واگذاری پس از کسر مخارج انتقال سهام مذکور مبلغ ۱۱.۹۶۸.۱۹۳ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۴۳۹ ریال) شده است.
گفتنی است درج نماد شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار که در زمینه سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوقها و … فعالیت دارد، در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته اما هنوز عرضه عمومی آن انجام نشده است.