انتظار برای کاهش نرخ تورم در ماه های آینده

معاون اقتصادی بانک
مرکزی که معمولا هر سه ماه یک بار با انتشار گزارشی در نشریه روند به تحلیل وضعیت
اقتصادی کشور می پردازد معتقد است که باید منتظر کاهش نرخ تورم در ماه های آینده
سال بود.

به گزارش خبرگزاری مهر
در این تحلیل که تحت عنوان ":نگاهی به

اقتصاد" به چاپ رسیده
آمده است: متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم)

کشور در دوازده ماهه
منتهی به شهریور ماه سال 1384 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6/14

درصد افزایش یافت که در
مقایسه با رقم مشابه سال 1383 (7/14 درصد) اندکی کاهش نشان

می‌دهد

بنابر این گزارش،
 متوسط رشد این شاخص در شش ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال

قبل معادل 5/13 درصد
بوده است

همچنین در همین مدت
متوسط شاخص بهای تولید کننده و عمده فروشی نیز به ترتیب از

رشد معادل 8/11 و 3/12
درصد برخوردار گردید که کمتر از نرخ رشد مصرف کننده بوده و

نشانگر آهنگ سریع تر
نرخ رشد تورم نسبت به رشد قیمت کالاهای تولید شده و عمده فروشی

آن می‌باشد.

بنا بر این گزارش ، در
مقابل، نرخ رشد کلیه شاخص های مذکور در دوره‌های دوازده

ماهه و شش ماهه منتهی
به شهریور نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهنده بوده است

به گزارش مهر، البته
استدلال دکتر کمیجانی برای اثبات این که نرخ تورم در ماه

های آینده کاهش می یابد
جالب توجه است
.

وی معتقد است:  نظر به
ارتباط متقابل شاخص قیمت مصرف کننده و تولید کننده که

معمولا با تاخیر چند
ماهه همراه است و با روند نزولی رشد شاخص قیمت تولید کننده،

انتظار می‌رود رشد
کاهنده نرخ تورم که از تیرماه آغاز شده در ماه‌های آینده تداوم

یابد.