انتشار 32 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال گذشته

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک مرکزی، از این میزان 15 هزار میلیارد ریال و به عبارتی 46 درصد به اوراق مشارکت دولت و مبلغ 17500 میلیارد ریال به اوراق مشارکت شهرداری ها برای اجرای طرح های قطار شهری و پروژه های شهری اختصاص داشت.

بدلیل عرضه اکثر این اوراق در ماه پایانی سال فقط 2.261 میلیاردریال از آن به فروش رسید.

اوراق نافروش مانده از سال 1393، مجدداً در سال 1394 در قالب مرحله دوم عرضه و 14.689 میلیاردریال دیگر آن به فروش رسید.

گفتنی است اولین اوراق مشارکت توسط شهرداری تهران در سال 1373 انتشار یافت. از آن زمان تاکنون به میزان 886 هزار میلیاردریال اوراق مشارکت انتشار یافته که در حدود 665 هزارمیلیارد ریال از آن به فروش رسیده است.