انتخاب مدیرعامل شرکت سیمان مازندران به عنوان رئیس کمیته TC74

پیرو فراخوان سازمان ملی استاندارد به کلیه ذینفعان صنعت سیمان ایران جهت برگزاری انتخابات هیأت رئیسه کمیته TC74 نمایندگان کارخانجات سیمان ایران، انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و سایر اعضای کمیته، اول مرداد در سازمان ملی استاندارد جهت برگزاری انتخابات حضور یافتند.

در ادامه این مراسم، از میان کاندیداهای پست هیأت رئیسه، رأی‌گیری شد که در نهایت و بر اساس آرای حضار، حامد اصل روستا مدیرعامل شرکت سیمان مازندران به عنوان رئیس، فرزام زمانی به عنوان نایب رئیس و حمیدرضا تاجیک به عنوان دبیر کمیته TC74 برای مدت ۳ سال انتخاب شدند.