امکان پولشویی در بورس وجود ندارد

دبیرکل بورس اوراق
بهادار با بیان اینکه امکان پولشویی در بورس وجود ندارد،گفت: انجام عملیات پولشویی
تنها در نظام بانکی میسر است.

حسین عبده تبریزی
درگفت وگوبا

خبرنگاراقتصادی"مهر" با
بیان مطلب تاکید کرد:  ما دربورس برای خرید وفروش سهام

ازپول نقد استفاده نمی
کینم وتمام معاملات با استفاده ازخدمات نظام بانکی کشورصورت

می گیرد.

وی افزود: به دلیل عدم
وجود پول نقد دربازارسرمایه پولشویی تنها درنظام بانکی

امکان پذیراست، که ما
امیدواریم با تصویب لایحه مباررزه با پولشویی درمجلس این

نقیصه نیز هرچه
سریعتربرطرف گردد
.

عبده تبریزی در پاسخ
به این سوال که آیا شما مسئولیت مبارزه با پولشویی را بردوش

نظان بانکداری می
اندازید،اظهارداشت: دریافت وجه ازمنابع ناشناخته در بورس ممنوع

است وما معاملات خود را
بر پایه نظام بانکی به عنوان یک سیستم رسمی انجام می

دهیم.

وی ادامه داد: ما
درمعامله با یک سیستم رسمی مبنا را بر سلامت کارمی

گذاریم وبدین صورت است
که پولشویی تنها در نظام بانکی میسرخواهد شد
.

عبده تبریزی با بیان
اینکه سازمان بورس با هرنوع عمل وکار مخفی مخالف است، در

مورد سهام بی نام
،تصریح کرد: در هیچ دولت معتبررسمی از سهام بی نام استفاده نمی

کنند وما نیز قصد
انتشاراوراق بی نام را نداریم
.

دبیر کل بورس اوراق
بهادار،افزود: اوراق مشارکت وفروش اعتباری سهام نیز به صورت

با نام انجام خواهد
شد،چون اوراق بی نام امکان پول شویی را در بازار فراهم می

نماید