اقتصاد غیر رسمی ؛ یک پنجم تولید ناخالص ملی ایران

بانک جهانی اعلام کرد، اقتصاد غیر رسمی حدود یک
پنجم تولید ناخالص ملی ایران را تشکیل می دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک جهانی، اقتصاد غیر رسمی در ایران به حدود ۱۹
درصد کل تولید ناخالص ملی ایران رسیده است، که از میانگین جهان و خاورمیانه پایین
تر است.
بر اساس این گزارش، ایران پس از عربستان سعودی دومین اقتصاد غیر رسمی کوچک را در
سطح کشورهای خاورمیانه دارا است. در سطح خاورمیانه اقتصاد غیر رسمی به طور میانگین
۲۵ درصد تولید ناخالص ملی منطقه را تشکیل می دهد.
به گزارش بانک جهانی میانگین جهانی اقتصاد غیر رسمی نیز حدود ۲۵ درصد است، بنابراین
حجم اقتصاد غیر رسمی ایران نسبت به میانگین سایر کشورهای جهان کوچکتر است.
این گزارش حاکی است، در سطح کشورهای خاورمیانه بزرگترین اقتصاد غیر رسمی از آن کشور
مصر با ۳۵ درصد تولید ناخالص ملی، و کوچکترین اقتصاد غیر رسمی از آن کشور عربستان
سعودی با ۱۸ درصد تولید ناخالص ملی است.
بانک جهانی همچنین حجم اقتصاد غیر رسمی در سوریه را ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی این
کشور، اردن ۲۱، یمن ۲۸، لبنان ۳۳، و الجزایر را ۳۴ درصد اعلام کرده است.
این گزارش می افزاید، حجم اقتصاد غیر رسمی در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری
های اقتصادی حدود ۱۳ درصد تولید ناخالص ملی این کشورها، در آسیا ۲۵ درصد، در
آمریکای لاتین و کارائیب ۴۱ درصد، و آسیای شرقی حدود ۴۲ درصد است.