اقتصاد ایران از یک نگاه

 

اقتصاد ایران از یک نگاه

 (برگرفته از ماهنامه اقتصادی و مالی
بین المللی اقتصاد ایران-شماره ۷۸ -مرداد ۱۳۸۴ )

شاخص

۱۳۸۰

۱۳۸۱

۱۳۸۲

۱۳۸۳

۱۳۸۴

رشد
اقتصادی (درصد )

۳/۳

۵/۷

۷/۶

۸/۴

۶/۵*

محصول
ناخالص داخلی (هزار میلیارد ریال )

۶/۶۶۴

۵/۹۱۶

۷/۱.۰۹۵

۶/۱.۳۸۰


۰/۱.۶۴۴**

محصول
ناخالص داخلی (میلیارد ریال )

۰۵/۱۱۴

۲۹/۱۱۴

۶۵/۱۳۱

۰۴۸/۱۵۸


۰۰/۱۶۱**

درآمد
سرانه(هزار ریال )

۸.۹۶۰

۱۱.۹۸۹

۱۴.۰۳۱

۲۰.۳۸۰


۲۰.۲۴۸**

درآمد
سرانه (دلار )

۱.۰۶۴
۱.۵۰۶۱.۶۷۷۲.۳۰۰
۱.۹۸۵**
امید
به زندگی در بدو تولد(سال)

۶۹

۱/۶۹

۲/۶۹

۳/۶۹
**
۷۰**

تورم(درصد)
۴/۱۱۸/۱۵۶/۱۵۲/۱۵۳/۱۹*
رشد
نقدینگی(درصد)
۸/۲۸۱/۳۰۱/۲۶۲/۳۰۰/۳۰**

جمعیت(میلیون نفر)
۵۸۴/۶۵۶۵۷/۶۵۶۸۰/۶۶۷۰۰/۶۷
۵۰۰/۶۹**
تعداد
شاغلان(میلیون نفر)
۸/۱۶۵/۱۷۹/۱۷۹/۱۸۶/۱۹**
نرخ
بیکاری(درصد)
۲/۱۴۸/۱۲۳/۱۱۱/۱۱۷/۱۴*
شاخص
بهره وری نیروی کار(درصد)
۴۷/۱۰۴۳۱/۱۰۸۲۷/۱۱۲۱۴/۱۱۵**
۱۷/۱۱۹**
شاخص
بهره وری سرمایه(درصد)
۷۷/۸۵۲۴/۸۵۸۸/۸۳
۱۶/۸۲**

۰۴/۸۵**
شاخص
بهره وری کل عواید تولید (درصد)
۵۵/۹۶۴۱/۹۸۹۱/۹۹
۶۰/۱۰۰**

۱۲/۱۰۴**
صادرات
نفتی (میلیون دلار )

۱۹.۳۳۹
۲۲.۹۶۶۲۷.۰۳۳۳۶.۸۲۷
۳۵.۰۰۰**

صادرات
غیر نفتی(میلیون دلار)

۴.۵۶۵

۵.۲۷۱

۵.۵۹۲

۷.۵۷۶

۷.۰۰۰

واردات
کالا (میلیون دلار)

۱۸.۱۲۹

۲۲.۰۳۶

۲۶.۱۵۸

۳۶.۶۳۹

۳۵.۲۷۲

کل
درآمد های دولت (میلیارد دلار)

۱/۵۳.۱۴۶

۶/۶۲.۱۰۸

۶/۱۸۲.۷۲۲

۲۵۱.۶۸۸

۲۷۰.۱۵۸


درآمدهای مالیاتی (میلیارد دلار )

۱/۴۱.۷۸۶

۱/۵۰.۱۴۱

۶۵.۰۹۹

۸۴.۴۲۱

۱۲۵.۸۸۳

کسری
بودجه دولت (میلیارد ریال)

۷/۵۰.۸۱۶

۷/۸۶.۱۸۸

۹/۹۹.۴۱۴

۹/۹۳.۰۴۴

۹۷.۹۶۱

قیمت هر
بشکه نفت خام(دلار)

۴/۲۱

۷/۲۵

۵/۲۶

۸۱/۳۴

۱۲/۵۳

بدهی
های خارجی(میلیارد دلار)

۲۱/۷

۲۵/۹

۱۰/۱۲

۶۶۵/۱۵

۶/۱۴**

حساب
ذخیره ارزی(میلیارد دلار)

۲۹/۷

۹۵/۷

۳۰/۸

۰۱۷/۱۳

۸**

نرخ
اوراق مشارکت بانک مرکزی(درصد)

۰/۱۷

۰/۱۷

۰/۱۷

۰/۱۷

۰/۱۷

نرخ
ارز(برابری ریال/دلار)

۸.۰۰۹

۸.۰۱۹

۸.۳۲۵

۸.۷۰۰

۹.۰۰۰

نرخ
ارز(برابری ریال/پوند)

۱۱.۳۸۱

۱۲.۲۸۸

۱۳.۹۵۹

۱۶.۱۰۲

۱۵.۸۰۰

نرخ
ارز(برابری ریال /یورو)

۷.۹۰۶

۹.۷۲۱

۱۰.۹۹۹

۱۰.۸۵۰

نرخ سکه
بهار آزادی طرح قدیم(ریال)

۶۰۸.۸۱۶

۶۹۹.۵۹۰

۸۶۱.۳۵۱


۱.۰۴۵.۶۲۹


۱.۱۵۵.۰۰۰

شاخص کل
بورس(واحد)

۸/۳.۷۵۸

۸/۵.۰۶۲

۴/۱۱.۳۷۹

۰/۱۲.۱۱۳

۱۱.۷۳۱

* آخرین پیش بینی هیات چشم انداز"اقتصاد ایران"

** برآورد یا پیش بینی واحد تحقیقات "اقتصاد
ایران"

یادداشت : در آمارهای سال ۸۳ ، صادرات و واردات
کالا از گزارشات گمرک و صادرات نفتی مربوط به ۸ ساله نخست این سال است که توسط واحد
تحقیقات ماهنامه برای کل سال ۸۳ برآورد شده است . رشد اقتصادی ، نرخ تورم و نرخ
بیکاری از گزارشات سازمان مدیریت و  برنامه ریزی و ارقام مربوط به محصول
ناخالص داخلی به ریال ، رشد نقدینگی ، صادرات نفتی و غیر نفتی ، واردات کالا ، کل
درآمد های دولت ، درآمدهای مالیاتی و بدهی های خارجی از آمارهای بانک مرکزی استخراج
شده اند .نرخ های برابری ارز و نرخ سکه بهار آزادی مربوط به متوسط سال ۸۳ می باشند.
سایر شاخص های ۱۳۸۳ توسط واحد تحقیقات ماهنامه "اقتصاد ایران"بر اساس میانگین نرخ
رشد سالانه شاخص ها در دوره ۸۳-۱۳۷۹ برآورد شده که در صورت لزوم ، تعدیلاتی در آنها
صورت گرفته است .

در آمارهای  سال 84 ، شاخص های کل درآمد
های دولت ، درآمدهای مالیاتی و کسری بودجه ارقام در نظر گرفته شده در لایحه بودجه
سال ۸۴ می باشد.آماتر مربوط به صادرات غیر نفتی و واردات کالا از گزارشات گمرک
مربوط به سه ماهه اول سال ۸۴ می باشد که برای کل سال محاسبه و تعمیم داده شده است .
قیمت هر بشکه نفت خام مربوط به متوسط ۲۰ روزه نفت بک ایران در ماه ژوییه ۲۰۰۵ می
باشد . نرخ های برابری ارز و نرخ سکه بهار آزادی  و شاخص بورس مربوط به 29 تیر
۸۴ هستند . سایر شاخص های سال ۸۴ توسط واحد تحقیقات ماهنامه" اقتصاد ایران " بر
اساس میانگین نرخ رشد سالانه برآورد شده اند. لازم به ذکر است ، سال پایه شاخص های
بهره وری ۱۰۰=۱۳۷۶ می باشد که برای سال ۸۴ با توجه به رشد ۳/۵ درصد در نظر گرفته
شده در برنامه چهارم محاسبه شده است .