اقتصاد ایران از یک نگاه

 

اقتصاد ایران از یک نگاه

 (برگرفته از ماهنامه اقتصادی و مالی
بین المللی اقتصاد ایران-شماره 78 -مرداد 1384 )

شاخص

1380

1381

1382

1383

1384

رشد
اقتصادی (درصد )

3/3

5/7

7/6

8/4

6/5*

محصول
ناخالص داخلی (هزار میلیارد ریال )

6/664

5/916

7/1.095

6/1.380


0/1.644**

محصول
ناخالص داخلی (میلیارد ریال )

05/114

29/114

65/131

048/158


00/161**

درآمد
سرانه(هزار ریال )

8.960

11.989

14.031

20.380


20.248**

درآمد
سرانه (دلار )

1.064
1.5061.6772.300
1.985**
امید
به زندگی در بدو تولد(سال)

69

1/69

2/69

3/69
**
70**

تورم(درصد)
4/118/156/152/153/19*
رشد
نقدینگی(درصد)
8/281/301/262/300/30**

جمعیت(میلیون نفر)
584/65657/65680/66700/67
500/69**
تعداد
شاغلان(میلیون نفر)
8/165/179/179/186/19**
نرخ
بیکاری(درصد)
2/148/123/111/117/14*
شاخص
بهره وری نیروی کار(درصد)
47/10431/10827/11214/115**
17/119**
شاخص
بهره وری سرمایه(درصد)
77/8524/8588/83
16/82**

04/85**
شاخص
بهره وری کل عواید تولید (درصد)
55/9641/9891/99
60/100**

12/104**
صادرات
نفتی (میلیون دلار )

19.339
22.96627.03336.827
35.000**

صادرات
غیر نفتی(میلیون دلار)

4.565

5.271

5.592

7.576

7.000

واردات
کالا (میلیون دلار)

18.129

22.036

26.158

36.639

35.272

کل
درآمد های دولت (میلیارد دلار)

1/53.146

6/62.108

6/182.722

251.688

270.158


درآمدهای مالیاتی (میلیارد دلار )

1/41.786

1/50.141

65.099

84.421

125.883

کسری
بودجه دولت (میلیارد ریال)

7/50.816

7/86.188

9/99.414

9/93.044

97.961

قیمت هر
بشکه نفت خام(دلار)

4/21

7/25

5/26

81/34

12/53

بدهی
های خارجی(میلیارد دلار)

21/7

25/9

10/12

665/15

6/14**

حساب
ذخیره ارزی(میلیارد دلار)

29/7

95/7

30/8

017/13

8**

نرخ
اوراق مشارکت بانک مرکزی(درصد)

0/17

0/17

0/17

0/17

0/17

نرخ
ارز(برابری ریال/دلار)

8.009

8.019

8.325

8.700

9.000

نرخ
ارز(برابری ریال/پوند)

11.381

12.288

13.959

16.102

15.800

نرخ
ارز(برابری ریال /یورو)

7.906

9.721

10.999

10.850

نرخ سکه
بهار آزادی طرح قدیم(ریال)

608.816

699.590

861.351


1.045.629


1.155.000

شاخص کل
بورس(واحد)

8/3.758

8/5.062

4/11.379

0/12.113

11.731

* آخرین پیش بینی هیات چشم انداز"اقتصاد ایران"

** برآورد یا پیش بینی واحد تحقیقات "اقتصاد
ایران"

یادداشت : در آمارهای سال 83 ، صادرات و واردات
کالا از گزارشات گمرک و صادرات نفتی مربوط به 8 ساله نخست این سال است که توسط واحد
تحقیقات ماهنامه برای کل سال 83 برآورد شده است . رشد اقتصادی ، نرخ تورم و نرخ
بیکاری از گزارشات سازمان مدیریت و  برنامه ریزی و ارقام مربوط به محصول
ناخالص داخلی به ریال ، رشد نقدینگی ، صادرات نفتی و غیر نفتی ، واردات کالا ، کل
درآمد های دولت ، درآمدهای مالیاتی و بدهی های خارجی از آمارهای بانک مرکزی استخراج
شده اند .نرخ های برابری ارز و نرخ سکه بهار آزادی مربوط به متوسط سال 83 می باشند.
سایر شاخص های 1383 توسط واحد تحقیقات ماهنامه "اقتصاد ایران"بر اساس میانگین نرخ
رشد سالانه شاخص ها در دوره 83-1379 برآورد شده که در صورت لزوم ، تعدیلاتی در آنها
صورت گرفته است .

در آمارهای  سال 84 ، شاخص های کل درآمد
های دولت ، درآمدهای مالیاتی و کسری بودجه ارقام در نظر گرفته شده در لایحه بودجه
سال 84 می باشد.آماتر مربوط به صادرات غیر نفتی و واردات کالا از گزارشات گمرک
مربوط به سه ماهه اول سال 84 می باشد که برای کل سال محاسبه و تعمیم داده شده است .
قیمت هر بشکه نفت خام مربوط به متوسط 20 روزه نفت بک ایران در ماه ژوییه 2005 می
باشد . نرخ های برابری ارز و نرخ سکه بهار آزادی  و شاخص بورس مربوط به 29 تیر
84 هستند . سایر شاخص های سال 84 توسط واحد تحقیقات ماهنامه" اقتصاد ایران " بر
اساس میانگین نرخ رشد سالانه برآورد شده اند. لازم به ذکر است ، سال پایه شاخص های
بهره وری 100=1376 می باشد که برای سال 84 با توجه به رشد 3/5 درصد در نظر گرفته
شده در برنامه چهارم محاسبه شده است .