افزایش 40 درصدی قیمت فروش سکه بهار آزادی

متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی (طرح قدیم و جدید) در بازار آزاد شهر تهران در شش ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته با افزایش ‌40 تا ‌50 درصدی مواجه بود.
 
به گزارش ایسنا بر اساس آمار بانک مرکزی در شهریور ماه سال ‌1385 متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم به یک میلیون و ‌626 هزار و ‌836 ریال و با طرح جدید به یک میلیون و ‌387 هزار و ‌288 ریال رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب ‌8/2 درصد و ‌5/3 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال ‌1384 به ترتیب ‌9/39 درصد و ‌5/41 درصد افزایش نشان می‌دهد.
 
همچنین در شش ماه اول سال ‌1385 متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم یک میلیون و ‌666 هزار و ‌570 ریال و با طرح جدید یک میلیون ‌449 هزار و ‌299 ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال ‌1384 به ترتیب ‌9/41 درصد و ‌9/49 درصد افزایش یافته است.