افزایش محصول ناخالص داخلی به میزان ۴/۲۸ درصد

بر اساس نتایج مقدماتی
حساب های ملی سالانه و فصلی ، محصول ناخالص داخلی به قیمت جاری در سال ۱۳۸۳ به نسب
سال ۱۳۸۲ به میزان ۴/۲۸ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر
مرکز آمار ایران در گزارشی تصریح کرد: در

سال ۱۳۸۳ محصول ناخالص
داخلی سرانه معادل ۹/۲۲ میلیون ریال و رشد محصول ناخالص

داخلی به قیمت های ثابت
سال ۱۳۷۶ ( رشد اقتصادی ) ۵/۶ درصد بوده  است
.

این گزارش می افزاید:
در بین بخش های عمده ی اقتصادی ، بخش معادن

که  استخراج نفت خام را
هم در بر می گیرد، بیشترین سهم با ۵/۲۰ درصد را در محصول

ناخالص داخلی داشته است
.

سهم کشاورزی از محصول
ناخالص داخلی ۱۰ درصد و سهم صنعت ۲/۱۵ درصد

و سهم کل بخش های 
خدمات در محصول ناخالص داخلی ۴۶ درصد بوده است
.

مرکز آمار ایران می
افزاید: از طرف هزینه ، در سال ۱۳۸۳ سهم مصرف
 
خصوصی در محصول ناخالص
داخلی ۳/۵۰ درصد ، سهم مصرف دولت ۹/۱۲ درصد ، سهم تشکیل

سرمایه ثابت ۳/۲۱ درصد
و سهم خالص صادرات و واردات ۷/۲ درصد بوده  است
.

در این گزارش آمده 
است: بیشترین میزان محصول ناخالص داخلی در سال

۱۳۸۳
متعلق به فصل دوم
سال بوده است . کل ارزش افزوده ی ایجاد شده در فصل تابستان

بیش از سایر فصل ها
بوده است. این افزایش غیر از بخش های  معدن و صنعت در همه ی بخش

های اقتصاد محقق شده
است
.

در بخش معدن بیشترین 
ارزش افزوده در فصل بهار و در بخش صنعت

بیشترین ارزش افزوده در
فصل زمستان به دست آمده است. از طرف هزینه نیز مصرف

خانوارها در فصل پاییز
و مصرف دولت در فصل تابستان بیش از سایر فصل ها گزارش شده ،

افزون بر این ، در سال
۱۳۸۳ بیشترین میزان ارزش صادرات در فصل زمستان و بیشترین

میزان ارزش واردات در
فصل پاییز گزارش شده است
.