افزایش قیمت نفت موجب کاهش رشد اقتصادی اروپا خواهد شد

اوتمار ايسينگ
كارشناس ارشد بانك مركزي اروپا گفت : گرچه نشانه هايي از عملكرد مثبت اقتصاد اروپا
وجود دارد ولي افزايش بي سابقه قيمت نفت مي تواند موجب كاهش رشد اقتصادي و افزايش
نرخ تورم در اروپا شود

به گزارش خبرگزاري
فارس ، يونايتد پرس به نقل از ايسينگ افزود : دو ماه پيش عوامل زيادي رشد اقتصادي
اروپا را تهديد مي نمود ولي اكنون خوش بيني بيشتري نسبت به رونق اقتصادي كشورهاي
اروپايي وجود دارد .
وي تاكيد كرد : اكنون مهمترين تهديد عليه رشد اقتصادي اروپا ، افزايش روز افزون
قيمت جهاني نفت است كه در حال حاضر به بيش از 64 دلار رسيده است . بانك مركزي اروپا
به دقت روند تحولات بازار جهاني نفت را زير نظر دارد .
وي تصريح كرد : افزايش قيمت جهاني انرژي تاثير مستقيمي بر رشد نرخ تورم در اروپا
داشته است و پيش بيني مي شود نرخ تورم اروپا تا پايان سال 2005 ميلادي به بيش از 2
درصد افزايش يابد .
ايسينگ گفت : بانك مركزي اروپا پيش بيني خود نسبت به قيمت جهاني نفت در سال 2006
ميلادي را طي ماه سپتامبر اعلام خواهد كرد .