افزایش قیمت نفت رشد اقتصادی اروپا را 3/0 درصد کاهش می‌دهد

ژاكويين آلمونيا
كميسر امور اقتصادي و پولي اتحاديه اروپايي گفت : افزايش قيمت نفت موجب كاهش 2/0 تا
3/0 درصدي رشد اقتصادي اروپا تا پايان سال 2005 ميلادي خواهد شد .

به گزارش خبرگزاري
فارس ، يونايتد پرس به نقل از آلمونيا افزود : تاثيرات افزايش قيمت نفت هنوز به طور
كامل بر اقتصاد اروپا ، جلوه گر نشده است . تاثيرات افزايش قيمت انرژي بر نرخ تورم
اروپا نيز تا كنون چندان مشهود نبوده است .
وي تاكيد كرد : پيش بيني مي شود علاوه بر كاهش رشد اقتصادي ، بايد شاهد افزايش بيش
از پيش نرخ تورم اروپا تا پايان سال جاري ميلادي باشيم .