افزایش قیمت نفت ، مهمترین تهدید علیه رشد اقتصادی جهان است

صندوق بين المللي
پول در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد : افزايش بي سابقه قيمت نفت ، تهديدي جدي
عليه رشد اقتصادي جهان است .

 

به گزارش خبرگزاري
فارس ، روزنامه آلماني هندلز بلات به نقل از گزارش چشم انداز اقتصاد جهاني صندوق
بين المللي پول ، افزود : روز به روز با افزايش قيمت نفت ، تهديد بر ضد رشد اقتصاد
جهاني بيشتر مي شود .
بر اساس اين گزارش ، ادامه مشكلات پالايشگاهي در آمريكا مهمترين علت افزايش قيمت
جهاني نفت طي هفته هاي اخير ذكر شده است .
روزنامه هندلز بلات در ادامه نوشت : صندوق بين المللي نسبت به قيمت جهاني نفت تا
پايان امسال تجديد نظر نموده است . بر اين اساس قيمت متوسط نفت تا پايان سال ۲۰۰۵
ميلادي به بيش از ۵۱ دلار در هر بشكه خواهد رسيد .
صندوق بين المللي پول در گزارش قبلي خود ، قيمت هر بشكه نفت تا پايان سال ۲۰۰۵
ميلادي را ، كمتر از ۵/۴۶ دلار پيش بيني كرده بود .
اين نهاد مالي بين المللي همچنين پيش بيني كرد : قيمت نفت طي سال ۲۰۰۶ ميلادي به
بيش از ۵۳ دلار در هر بشكه افزايش يابد .
پيش بيني قبلي اين صندوق براي قيمت نفت در سال ۲۰۰۶ ميلادي كمتر از ۷۵/۴۳ دلار بود
.
بر اساس اين گزارش ، افزايش كسري بودجه امريكا نيز به شدت رشد اقتصاد جهاني را
تهديد مي كند .
صندوق بين المللي پول در پايان رشد اقتصادي جهان طي سال ۲۰۰۵ ميلادي را ۳/۴درصد و
اين رقم را براي سال ۲۰۰۶ ميلادي بيش از ۴/۴ درصد اعلام كرده است .