افزایش قیمت نفت، موجب کاهش ۸/۰ درصدی رشد اقتصاد جهانی می‌شود

اقتصاد دان سازمان
بين المللي انرژي معتقد است: افزايش قيمت نفت به بيش از ۵۰ دلار در هر بشكه ، موجب
كاهش ۸/۰ درصدي رشد اقتصادي جهان تا پايان سال ۲۰۰۵ ميلادي خواهد شد .

به گزارش خبرگزاري
فارس ، فيس بيرول در مصاحبه با رويترز افزود: اگر قيمت جهاني نفت تا پايان امسال تا
بيش از ۵۰ دلار در هر بشكه باقي بماند، رشد اقتصاد جهاني بيش از ۸/۰ درصد كاهش
خواهد يافت .
قيمت متوسط هر بشكه نفت آمريكا امسال تا كنون بيش از ۵۳ دلار بوده است .
بيرول تاكيد كرد: تحقيقات بانك جهاني و صندوق بين المللي پول نشان مي دهد، افزايش
قيمت نفت به بيش از ۵/۴۳ دلار در سال ۲۰۰۴ ميلادي موجب كاهش ۵/۰ درصدي رشد اقتصاد
جهاني شده است .
وي تصريح كرد: علي رغم افزايش توليد نفت طي سال ۲۰۰۶ ميلادي، عرضه جهاني نفت سال
آينده قادر به تامين تقاضاي روز افزون بازار نخواهد بود .
وي گفت : ميزان توليد جهاني نفت تا ماه ژوئن سال ۲۰۰۶ ميلادي ، روزانه بيش از ۲ تا
۵/۲ ميليون بشكه افزايش خواهد يافت، ولي اين ميزان افزايش توليد به هيچ وجه موجب
كاهش قيمت نفت نخواهد شد.