افزایش قیمت نفت، موجب کاهش 8/0 درصدی رشد اقتصاد جهانی می‌شود

اقتصاد دان سازمان
بين المللي انرژي معتقد است: افزايش قيمت نفت به بيش از 50 دلار در هر بشكه ، موجب
كاهش 8/0 درصدي رشد اقتصادي جهان تا پايان سال 2005 ميلادي خواهد شد .

به گزارش خبرگزاري
فارس ، فيس بيرول در مصاحبه با رويترز افزود: اگر قيمت جهاني نفت تا پايان امسال تا
بيش از 50 دلار در هر بشكه باقي بماند، رشد اقتصاد جهاني بيش از 8/0 درصد كاهش
خواهد يافت .
قيمت متوسط هر بشكه نفت آمريكا امسال تا كنون بيش از 53 دلار بوده است .
بيرول تاكيد كرد: تحقيقات بانك جهاني و صندوق بين المللي پول نشان مي دهد، افزايش
قيمت نفت به بيش از 5/43 دلار در سال 2004 ميلادي موجب كاهش 5/0 درصدي رشد اقتصاد
جهاني شده است .
وي تصريح كرد: علي رغم افزايش توليد نفت طي سال 2006 ميلادي، عرضه جهاني نفت سال
آينده قادر به تامين تقاضاي روز افزون بازار نخواهد بود .
وي گفت : ميزان توليد جهاني نفت تا ماه ژوئن سال 2006 ميلادي ، روزانه بيش از 2 تا
5/2 ميليون بشكه افزايش خواهد يافت، ولي اين ميزان افزايش توليد به هيچ وجه موجب
كاهش قيمت نفت نخواهد شد.