افزایش قیمت جهانی نفت موجب کاهش رشد اقتصادی آسیا خواهد شد

اگر قيمت جهاني نفت
در سطح كنوني باقي بماند ، اقتصاد آسيا با خطر ركود شديد مواجه شده و رشد اقتصادي
اين قاره كاهش خواهد يافت .

به گزارش خبرگزاري
فارس ، موسسه سرمايه گذاري مورگان استنلي آمريكا طي گزارشي اعلام كرد: كاهش رشد
اقتصادي چين ، مهمترين اتفاق در بين اقتصادهاي آسيايي خواهد بود .
اندي ژي كارشناس ارشد اقتصادي اين موسسه در اين باره گفت : چين كه طي سال ۲۰۰۴
ميلادي رشد اقتصادي بيش از ۵/۹ درصدي را تجربه كرده است ، در حال حاضر با رشد بي
سابقه تقاضاي انرژي روبرو شده است . افزايش بي سابقه قيمت جهاني نفت ، مي تواند
موجب كاهش رشد اقتصادي اين كشور طي سال جاري ميلادي شود .
وي بدون اشاره به نام كشوري خاص افزود : قيمتهاي كنوني نفت ، موجب كاهش رشد اقتصادي
بسياري از كشورهاي آسيايي و گسترش ركود اقتصادي در آسيا خواهد شد .
قيمت نفت هفته گذشته به رقم بي سابقه ۹۵/۶۰ دلار رسيد و موجب افزايش نگرانيهاي
جهاني در مورد وضعيت بازار نفت طي سه ماه پاياني سال جاري ميلادي گرديد .
ژي تاكيد كرد : افزايش فعاليت سفته بازان و دلالان در بازار جهاني نفت در كنار برخي
از عوامل ديگر ، از جمله علل اصلي رشد بي سابقه قيمت نفت طي ماههاي اخير بوده است .
به نظر من تقاضاي نفت آسيا طي ماههاي آينده كاهش خواهد يافت و اين حباب نفتي از بين
خواهد رفت .
آسياي جنوب شرقي در حال حاضر بيش از ۲۹ درصد كل نفت توليدي جهان را مصرف مي كند .