افزایش شاخص بورس در بازارهای جهانی امروز

شاخص بورس الکترونیک امریکا
Nasdaq درمعاملات امروز با03/3 افزایش به0/2263 رسید و این در حالیست که بازاربورس
S&P500دیگر بورس امریکایی با 64/2 افزایش به 3/1268 رسید.
به گزارش خبرگزاری موج،بازار لندن با شاخص FTSE 100 با 80/12 واحد افزایش به 8/5523
واحد افزایش یافت.همچنین بورس پاریس با 64/13 واحد افزایش به 5/4600 واحد و شاخص کل
بازار بورس فرانکفورت Dax با 29/6واحد افزایش، به 3/5194 واحد رسید.گفتنی است
بازاربورس اوراق بهادار بازار داو جونز (Dow jones)نیز با 53/15 واحد افزایش به
6/10931 رسید.