افزایش شاخص بورس در بازارهای جهانی امروز

شاخص بورس الکترونیک امریکا
Nasdaq درمعاملات امروز با۰۳/۳ افزایش به۰/۲۲۶۳ رسید و این در حالیست که بازاربورس
S&P500دیگر بورس امریکایی با ۶۴/۲ افزایش به ۳/۱۲۶۸ رسید.
به گزارش خبرگزاری موج،بازار لندن با شاخص FTSE 100 با ۸۰/۱۲ واحد افزایش به ۸/۵۵۲۳
واحد افزایش یافت.همچنین بورس پاریس با ۶۴/۱۳ واحد افزایش به ۵/۴۶۰۰ واحد و شاخص کل
بازار بورس فرانکفورت Dax با ۲۹/۶واحد افزایش، به ۳/۵۱۹۴ واحد رسید.گفتنی است
بازاربورس اوراق بهادار بازار داو جونز (Dow jones)نیز با ۵۳/۱۵ واحد افزایش به
۶/۱۰۹۳۱ رسید.