افزایش شاخص بورس در بازارهای جهانی امروز

شاخص امروز بازار های بورس مهم
دنیا افزایش داشت
شاخص بورس الکترونیک امریکا Nasdaq درمعاملات امروز با 36/22 افزایش به 2/2262 رسید
و این در حالیست که بازاربورس S&P500 دیگر بورس امریکایی با 67/12 افزایش به 5/1275
رسید.
به گزارش خبرگزاری موج،بازار لندن با شاخص FTSE 100 با 20/1 واحد افزایش به 3/5792
واحد افزایش یافت.همچنین بورس پاریس با 98/3 واحد افزایش به 3/4961 واحد و شاخص کل
بازار بورس فرانکفورت Dax با 07/7 واحد افزایش، به 4/5763 واحد رسید.گفتنی است
بازاربورس اوراق بهادار بازار داو جونز (Dow jones)نیز با 07/136 واحد افزایش به
4/11028 رسید.