افزایش شاخص بورس در بازارهای جهانی امروز

شاخص امروز بازار های بورس مهم
دنیا افزایش داشت
شاخص بورس الکترونیک امریکا Nasdaq درمعاملات امروز با 23/21افزایش به 2/2304 رسید
و این در حالیست که بازاربورس S&P500 دیگر بورس امریکایی با 89/9 افزایش به 7/1283
رسید.
به گزارش خبرگزاری موج،بازار لندن با شاخص FTSE 100 با 20/64 واحد افزایش به 8/5786
واحد افزایش یافت.همچنین بورس پاریس با 08/80 واحد افزایش به 6/4956 واحد و شاخص کل
بازار بورس فرانکفورت Dax با 51/98 واحد افزایش، به 4/5647واحد رسید.گفتنی است
بازاربورس اوراق بهادار بازار داو جونز (Dow jones)نیز با 74/97 واحد افزایش به
2/10907 رسید.