افزایش شاخص بورس در بازارهای جهانی امروز

شاخص امروز بازار
های بورس مهم دنیا افزایش داشت

شاخص بورس
الکترونیک امریکا

Nasdaq

درمعاملات امروز با 75/28افزایش به 6/2305 رسید و این در حالیست که بازاربورس
S&P500
دیگر بورس امریکایی با 97/11 افزایش به 5/1285 رسید.
به گزارش خبرگزاری موج،بازار لندن با شاخص

FTSE

100 با 60/40 واحد افزایش به
8/5731 واحد افزایش یافت.همچنین بورس پاریس با 06/32 واحد افزایش به 2/4867 واحد و
شاخص کل بازار بورس فرانکفورت
Dax
با 79/19 واحد افزایش، به 3/5536 واحد رسید.گفتنی است بازاربورس اوراق بهادار بازار
داو جونز (
Dow
jones)نیز
با 16/77 واحد افزایش به 3/10959 رسید.