افزایش شاخص بورس در بازارهای جهانی امروز

شاخص امروز بازار های بورس مهم
دنیا افزایش داشت .
شاخص بورس الکترونیک امریکا Nasdaq درمعاملات امروز با 42/38افزایش به 7/2243 رسید
و این در حالیست که بازاربورس S&P500 دیگر بورس امریکایی با 51/20 افزایش به 8/1268
رسید.
به گزارش خبرگزاری موج،بازار لندن با شاخص FTSE 100 با 70/62 واحد افزایش به 5/5681
واحد افزایش یافت.همچنین بورس پاریس با 06/22 واحد افزایش به 0/4770 واحد و شاخص کل
بازار بورس فرانکفورت Dax با70/10 واحد افزایش، به 7/5460 واحد رسید.گفتنی است
بازاربورس اوراق بهادار بازار داو جونز (Dow jones)نیز با 91/129 واحد افزایش به
4/10847 رسید.