افزایش شاخص بورس در بازارهای جهانی امروز

شاخص امروز بازار های بورس مهم
دنیا افزایش داشت
شاخص بورس الکترونیک امریکا Nasdaq درمعاملات امروز با05/4 افزایش به0/2265 رسید و
این در حالیست که بازار بورس S&P500دیگر بورس امریکایی با 00/7 افزایش به 4/1267
رسید.
به گزارش خبرگزاری موج ، بازار لندن با شاخص FTSE 100 با 70/5 واحد افزایش به
2/5507 واحد افزایش یافت.همچنین بورس پاریس با 27/20 واحد افزایش به 4/4693 واحد و
شاخص کل بازار بورس فرانکفورت Dax با 07/9واحد افزایش، به 3/5310 واحد رسید.گفتنی
است بازاربورس اوراق بهادار بازار داو جونز (Dow jones)نیز با 95/55 واحد افزایش به
7/10823رسید.