افزایش شاخص بورس در بازارهای جهانی امروز

شاخص بورس الکترونیک امریکا
Nasdaq درمعاملات امروز با۲۰/۶ افزایش به۴/۲۲۷۳ رسید و این در حالیست که بازاربورس
S&P500دیگر بورس امریکایی با ۴۱/۰ افزایش به ۱/۱۲۴۵ رسید.
به گزارش خبرگزاری موج،بازار لندن با شاخص FTSE 100 با ۰۰/۴۲ واحد افزایش به ۱/۵۵۲۸
واحد افزایش یافت.همچنین بورس پاریس با ۰۴/۲۶ واحد افزایش به ۵/۴۶۶۲ واحد و شاخص کل
بازار بورس فرانکفورت Dax با۴۴/۴۱ واحد افزایش، به ۰/۵۳۰۸ واحد رسید.گفتنی است
بازاربورس اوراق بهادار بازار داو جونز (Dow jones)نیز با ۰۶/۳۵ واحد کاهش به
۵/۱۰۸۷۷ رسید.