افزایش شاخص بورس در بازارهای جهانی امروز

شاخص بورس الکترونیک امریکا
Nasdaq درمعاملات امروز با20/6 افزایش به4/2273 رسید و این در حالیست که بازاربورس
S&P500دیگر بورس امریکایی با 41/0 افزایش به 1/1245 رسید.
به گزارش خبرگزاری موج،بازار لندن با شاخص FTSE 100 با 00/42 واحد افزایش به 1/5528
واحد افزایش یافت.همچنین بورس پاریس با 04/26 واحد افزایش به 5/4662 واحد و شاخص کل
بازار بورس فرانکفورت Dax با44/41 واحد افزایش، به 0/5308 واحد رسید.گفتنی است
بازاربورس اوراق بهادار بازار داو جونز (Dow jones)نیز با 06/35 واحد کاهش به
5/10877 رسید.