افزایش سهام امریکا به دنبال کاهش قیمت نفت (بلومبرگ ۲۹ اوریل ۲۰۰۵ )

خانه » افزایش سهام امریکا به دنبال کاهش قیمت نفت (بلومبرگ ۲۹ اوریل ۲۰۰۵ )