افزایش سرمایه ۶۸ درصدی وبانک ثبت شد

افزایش سرمایه ۶۸ درصدی «وبانک» نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱۶.۲۵۰.۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۷.۲۵۰.۰۰۰ میلیون ریال ( از محل اندوخته سرمایه ای به مبلغ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال ، ) در مرجع اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و در روز جاری آگهی «وبانک» در سایت کدال افشاء شد.
گفتنی است این افزایش سرمایه از محل اندوخته سرمایه‌ای ، در مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۶ مهر ۱۳۹۹ به میزان ۶۸ درصد مصوب شده بود و با توجه به ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع مذکور، سایر اقدامات لازم به قید تسریع از طریق مراجع ذی ربط پیگیری واجرایی خواهد شد.