افزایش سرمایه 100 درصدی مدار تصویب شد

پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مدار، سهامداران با افزایش سرمایه 100 درصدی شرکت از محل سود انباشته موافقت کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار، این شرکت با توجه به سود انباشته خود، درخواست افزایش سرمایه 100 درصدی از محل سود انباشته را ارائه کرد که پس از بررسی در مجمع عمومی فوق العاده    برگزار شده در تاریخ 9 شهریور ماه 1400، به تصویب رسید.

ارزیابی ها حاکی از آن است که نرخ بازده داخلی افزایش سرمایه مذکور 42 درصد و دوره بازگشت سرمایه 3 سال و 2 ماه خواهد بود و همچنین با در نظر گرفتن نرخ تنزیل 30 درصدی، ارزش فعلی افزایش سرمایه 2.262.836 میلیون ریال است.

سرمایه فعلی شرکت هم اکنون 2.300 میلیارد ریال است که پس از افزایش سرمایه از محل سود انباشته به میزان 4.600 میلیارد ریال خواهد رسید. گفتنی است اظهار نظر حسابرس نیز در خصوص افزایش سرمایه این شرکت، حاکی از موافقت و عدم وجود موانع قانونی برای انجام است.  بدین شرح، افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار به مبلغ 2.300 میلیارد ریال از  محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی با موافقت اکثریت سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده این شرکت به تصویب رسید.