افزایش رشد اقتصادی چین، آمریکا و اروپا را به شدت تهدید می کند


    روسای بانکهای مرکزی اروپا و آمریکا در اجلاس اخیر خود در شهر
بازل سوییس اعلام کردند : افزایش رشد اقتصادی چین که موجب افزایش بیش از پیش تقاضای
نفت این کشور شده است ، به شدت رشد اقتصادی آمریکا و اروپا را به خطر انداخته است.


به گزارش خبرگزاری فارس، رویترز گزارش داد: این در حالی است که نفوذ
بیش از حد کالاهای ارزان قیمت چینی در بازارهای اروبایی و أمریکا نیز موجب نگرانی
بیش از پیش مقامهای تجاری اروبایی و أمریکایی شده است . اتحادیه اروبایی و آمریکا
اخیرا دولت چین را برای اصلاح سیاستهای ارزی خود و تبدیل سیاست تثبیت ارز به سیاست
ارز شناور تحت فشار شدید قرار داده اند.
توشیهیکو فوکوی رییس باک مرکزی ژاپن دراین باره گفت :مساله کاهش رشد اقتصادی
کشورهای توسعه یافته و افزایش قیمت جهانی نفت از جمله مهمترین مباحث مطرح شده در
اجلاس روسای بانکهای مرکزی کشورهای توسعه یافته جهان است .
وی افزود : تاثیر منفی افزایش بی سابقه قیمت جهانی نفت به حدی بوده است که رشد
اقتصادی کشورهای اروپایی و آمریکا با کاهش شدید روبرو شده است . آلمان که بزرگترین
اقتصاد اروپا به شمار می رود برای چندمین ماه متوالی با کاهش شدید میزان تولیدات
صنعتی خود مواجه شده است .
این در حالی است که وزرای دارایی کشورهای آسیایی نیز هفته گذشته در شهر استانبول
ترکیه ، افزایش قیمت جهانی نفت را بزرگترین تهدید علیه رشد اقتصادی آسیا عنوان
نمودند .
رییس بانک مرکزی ژاپن در عین حال معتقد است : تغییر سیاستهای ارزی چین به هیچ وجه
به از بین رفتن عدم تعادل در اقتصاد جهانی منتهی نخواهد شد و اروپا و آمریکا باید
به جای تحت فشار قراردادن پکن برای تغییر سیاستهای ارزی خود ، زمینه همگرایی بیشتر
این کشور را در اقتصاد جهانی فراهم آورند .